Werken - 193030-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Erlangen: Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

2019/S 081-193030

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Erlangen
Schuhstraße 40
Erlangen
91052
Duitsland
Telefoon: +49 9131860
E-mail: gebaudemanagement@stadt.erlangen.de
Fax: +49 9131862692
NUTS-code: DE252

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.bayern.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.bayern.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Heizungsanlagen

Referentienummer: 4020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45331000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Demontage:

— 2 900 lfdm Stahlrohrleitungen einschl. Wärmedämmung mit PVC-Ummantelung und Mineralwolledämmung,

— 1 St. Verteiler, 1 St. Sammler, 230 St. Absperreinrichtungen, 16 St. Umwälzpumpen, 225 St. Heizkörper.

Neumontage:

— 2 100 lfdm schwarzes Stahl- und Kupferrohr, 1 800 lfdm C-Stahlrohr, 50 lfdm im Erdreich verlegte Fernheizungsleitung (PE-Xa), 1 St. gasbef. Brennwertheizkessel ca. 370 kW, 1 St. Wandheizkessel ca. 25 kW, 1 St. Verteiler/Sammler 25 m3/h, 80 St. Absperreinrichtungen, 12 St. Umwälzpumpen, 1 St. Membranausdehnungsgefäß, 350 St. Heizkörper, 480 St. Kernbohrungen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 416 447.14 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45331100
45331110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE252
Voornaamste plaats van uitvoering:

Erlangen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Demontage:

— 2 900 lfdm Stahlrohrleitungen einschl. Wärmedämmung mit PVC-Ummantelung und Mineralwolledämmung,

— 1 St. Verteiler, 1 St. Sammler, 230 St. Absperreinrichtungen, 16 St. Umwälzpumpen, 225 St. Heizkörper.

Neumontage:

— 2 100 lfdm schwarzes Stahl- und Kupferrohr, 1 800 lfdm C-Stahlrohr, 50 lfdm im Erdreich verlegte Fernheizungsleitung (PE-Xa), 1 St. gasbef. Brennwertheizkessel ca. 370 kW, 1 St. Wandheizkessel ca. 25 kW, 1 St. Verteiler/Sammler 25 m3/h, 80 St. Absperreinrichtungen, 12 St. Umwälzpumpen, 1 St. Membranausdehnungsgefäß, 350 St. Heizkörper, 480 St. Kernbohrungen.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 017-034951
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4020
Benaming:

Heizungsanlagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fa. Horst Lochmann
Bergstraße 5
Zeulenroda-Triebes
07937
Duitsland
NUTS-code: DEG0L
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 416 447.14 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Mittelfranken
Promenade 27
Ansbach
91522
Duitsland
Telefoon: +49 981531746
Fax: +49 981531206
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Stadt Erlangen
Schuhstraße 40
Erlangen
91052
Duitsland
Telefoon: +49 913186327
Fax: +49 9131862991
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019