Werken - 193033-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Mindelheim: Telecommunicatiefaciliteiten

2019/S 081-193033

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kreiskliniken Unterallgäu AdöR
Bad Wörishofer Str. 44
Mindelheim
87719
Duitsland
Telefoon: +49 82617977128
E-mail: info@kreiskliniken-unterallgaeu.de
Fax: +49 82617977160
NUTS-code: DE27C

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kreiskliniken-unterallgaeu.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE 4400 Elektroinstallation Fernmelde

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32523000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Baubeschreibung:

— 1 x NSHVT AV,

— 1 x NSHVT SV,

— 6 St. Unterverteiler,

— 14 St. IT-Verteiler,

— ca. 824 m Kabelrinne mit Hängestiel und Ausleger,

— ca. 85 km Kabelverlegung,

— ca. 355 St. Leuchten,

— 1 x Sprechanlage,

— ca. 250 St. Brandmelder,

— ca. 400 St. Gerätedosen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE27C
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ottobeuren

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Baubeschreibung:

— 1 x NSHVT AV,

— 1 x NSHVT SV,

— 6 St. Unterverteiler,

— 14 St. IT-Verteiler,

— ca. 824 m Kabelrinne mit Hängestiel und Ausleger,

— ca. 85 km Kabelverlegung,

— ca. 355 St. Leuchten,

— 1 x Sprechanlage,

— ca. 250 St. Brandmelder,

— ca. 400 St. Gerätedosen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Kosten / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 017-034932
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

VE 4400 Elektroinstallation Fernmelde

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Oberbayern
Maximilianstr 39
München
80535
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019