Werken - 193048-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Viechtach: Loodgieterswerkzaamheden aan waterleidingen

2019/S 081-193048

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Arberlandklinik Viechtach
Karl-Gareis-Str. 31
Viechtach
94234
Duitsland
Contactpersoon: Hitzler Ingenieure
Telefoon: +49 89255595-7836
E-mail: arberlandkliniken@hitzler-ingenieure.de
Fax: +49 89255595-11
NUTS-code: DE229

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.hitzler-ingenieure.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Umbau und Erweiterung Arberlandklinik Viechtach; 3.Bauabschnitt VIT3-304 Sanitär und Feuerlöschinstallationen (ohne Wärmedämmung)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45332200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

— Bauphase 1: 4.3.2019 – 29.3.2020,

— Bauphase 2: 30.3.2020 – 30.5.2021,

— Bauphase 3: 31.5.2021 – 3.4.2022,

— Bauphase 4: 4.4.2022 – 16.10.2022.

Auszug des Leistungsumfangs: Installation und Lieferung von Regenwasser-, Kaltwasser-, Abwasser-, Feuerlöschleitungen, Sanitärobjekte, Wasseraufberei-tungsanlagen, Demontage von Leitungen und Einrichtungsgegenständen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 511 156.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE229
Voornaamste plaats van uitvoering:

Karl-Gareis-Str. 31

Viechtach

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ca. Massen

Bauphase 1:

Ab-/Regenwasserleitungen DN 50 – 200 ca. 400 m, Wasserleitungen DN 15 – 100 ca. 1 000 m, Sanitärarmaturen DN 15 – 100 ca. 50 St.,

Wasserverteiler/-sammler DN 80 – 150 3 St, Wasseraufbereitungsanlage (VE-Wasser) 1 St., Sanitärobjekte mit Zubehör ca. 20 St.,

Trinkwasser-Zapfanlage mit Zubehör 1 St, Pflegekombination mit Zubehör 2 St., Desinfektionsmittelzumischgerät mit Zubehör 2 St.,

Feuerlöschleitungen DN 50 – 80 ca 75 m, Löschwassereinspeise/-entnahmeschränke (trocken) 9 St., Feuerlöscher ca. 35 St.,

Demontage/Entsorgung von Abwasserleitungen ca. 200 m, Demontage/Entsorgung von Wasserleitungen ca. 1 000 m, Demontage/Entsorgung von Einrichtungsgegenständen ca. 30 St.

Bauphase 2:

Abwasserleitungen DN 50 – 200 ca. 300 m, Wasserleitungen DN 15 – 32 ca. 500 m, Sanitärarmaturen DN 15 – 32 ca. 25 St., Sanitärobjekte mit Zubehör ca. 20 St., Trinkwasser-Zapfanlage mit Zubehör 1 St, Pflegekombination mit Zubehör 2 St., Desinfektionsmittelzumischgerät mit Zubehör 2 St., Feuerlöscher ca.10 St, Demontage/Entsorgung von Abwasserleitungen ca.150 m, Demontage/Entsorgung von Wasserleitungen ca. 500 m,

Demontage/Entsorgung von Einrichtungsgegenständen ca.20 St.

Bauphase 3:

Abwasserleitungen DN 50 – 100 ca. 150 m, Wasserleitungen DN 15 – 32 ca. 200 m, Sanitärarmaturen DN 15 – 32 ca. 20 St., Sanitärobjekte mit Zubehör ca.15 St., Feuerlöscher ca. 5 St., Demontage/Entsorgung von Abwasserleitungen ca.100 m, Demontage/Entsorgung von Wasserleitungen

Ca. 250 m,Demontage/Entsorgung von Einrichtungsgegenständen ca. 25 St.

Bauphase 4:

Abwasserleitungen DN 50 – 100 ca. 50 m, Wasserleitungen DN 15 – 20 ca. 200 m, Sanitärarmaturen DN 15 – 20 ca. 10 St., Sanitärobjekte mit Zubehör ca.5 St., Feuerlöscher ca. 5 St., Demontage/Entsorgung von Abwasserleitungen ca. 50 m, Demontage/Entsorgung von Wasserleitungen

Ca. 200 m, Demontage/Entsorgung von Einrichtungsgegenständen ca. 5 St.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 212-483730
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VIT3-304
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
I. u H. Bauernfeind
Mussinanstraße 4
Viechtach
94234
Duitsland
NUTS-code: DE229
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 497 158.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 511 156.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Oberbayern
Maximilianstr. 39
80538 München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 8921760
Fax: +49 8921762914
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Regierung v. Niederbayern
Regierungsplatz 540
84023 Landshut
84023
Duitsland
Fax: +49 87180801
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019