Werken - 193049-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Kassel: Bouwen van hoofdweg

2019/S 081-193049

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Kassel
Untere Königsstraße 95
Kassel
34117
Duitsland
Telefoon: +49 561 / 7667-0
E-mail: vergabe.kassel@mobil.hessen.de
Fax: +49 561/7667-151
NUTS-code: DE731

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.hessen.de

Adres van het kopersprofiel: https://vergabe.hessen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Straßen- und Brückenbau

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

B 83, OU Bad Karlshafen – Beverungen/Herstelle, BW2 UF WW und Höllebach

Referentienummer: VG-0522-2019-0016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233124
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

B 83, OU Bad Karlshafen – Beverungen/Herstelle, BW2 UF WW und Höllebach.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE734
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bad Karlshafen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 3 100 m3 Baugrube herstellen

— 2 850 m3 Bauwerkshinterfüllung,

— 2 000 m3 steiniges Material liefern und einbauen,

— 300 m Ortbetonpfähle,

— 1 300 m3 Beton liefern und einbauen,

— 240 t Baustahl einbauen,

— 300 m Blendschutzwand herstellen,

— 1 450 m2 Asphaltarbeiten sowie diverse Entwässerungs- und Pflasterarbeiten und sonstige Nebenarbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-061329
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

B 83, OU Bad Karlshafen – Beverungen/Herstelle, BW2 UF WW und Höllebach

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fritz Spieker GmbH & Co. KG
August-Hanken-Straße 33-37
Oldenburg
26125
Duitsland
Telefoon: +49 441/340980
E-mail: oldenburg@fritz-spieker.de
Fax: +49 441/3409830
NUTS-code: DE94D
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen beim RP Darmstadt
Wilhelminenstraße 1-3
Darmstadt
64283
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Zentrale
Wilhelmstraße 10
Wiesbaden
65185
Duitsland
Telefoon: +49 611 / 366-0
E-mail: post@mobil.hessen.de
Fax: +49 611 / 366-3435
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019