Werken - 193053-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Rellingen: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193053

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeinde Rellingen
Postadres: Hauptstraße 60
Plaats: Rellingen
NUTS-code: DEF09 Pinneberg
Postcode: 25462
Land: Duitsland
Contactpersoon: Gemeinde Rellingen, Frau Schudak
E-mail: d.schudak@rellingen.de
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rellingen.de
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VE306: Metallbau Fassade

Referentienummer: DRESO_HH-2019-0017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Außenfensterelemente, Außenfensterbänke, Außen- und Innentürelemente, Aluminium-Pfosten-Riegel-Fassade, Metall-Fassadenbekleidung, Sonnenschutz und Folierungen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 13 776 763.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45210000 Bouwen van gebouwen
45214000 Gebouwen voor onderwijs en onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF09 Pinneberg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeinde Rellingen, Schleswig-Holstein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Folgende Leistungen sind im Zuge der Baumaßnahme an der Caspar-Voght-Schule in Rellingen vorgesehen: Außenfensterelemente:

– 115 St. Aluminium-Fensterelemente, tw. bodentief, tw. mit Sonnenschutzverglasung,

– 470 m Fensterbänke, Aluminiumblech.

Außentürelemente:

– 12 St. Außentürelemente, Stahl- und Aluminium-Rohrrahmentüren, 1-2-flg.,

– je 1 St. Außen- und Innenschiebetürelement, 2-flg., verglast, automatisch (Windfang), Innentürelemente:

– 1 St. Innentürelement, T30-RS, Aluminium-Rohrrahmentür, 2-flg.,

– 20 m2 Glas-Systemtrennwand,

– 1 St. Innentürelement, Aluminium-Rohrrahmentür, 2-flg. Pfosten-Riegel-Fassaden:

– 220 m2 Pfosten-Riegel-Fassaden, Aluminium,

– 37 m Sohlbänke Metall-Fassadenbekleidungen:

– 420 m2 Metall-Fassadenbekleidung, Aluminiumverbundplatten mit Unterkonstruktion und Wärmedämmung,

– 1 St. Schriftzug, hinterleuchtet,

– 1 St. Briefkasten-/Klingelanlage, flächenbündig Sonnenschutz und Folierungen:

– 67 St. Außenjalousien/Raffstore,

– 1 St. Jalousiesteuerung,

– 500 m2 innenliegender Sonnenschutz,

– 1 St. Verdunklungsanlage für 3 Fenster,

– 28 m2 Sichtschutzfolie,

– 615 m2 Witterungsschutz.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 018-037524
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

VE306: Metallbau Fassade

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Gerlach Metallbau GmbH & Co. KG
Postadres: Reinserturmweg 25
Plaats: Einbeck
NUTS-code: DE918 Northeim
Postcode: 37574
Land: Duitsland
E-mail: siegers@gerlach-werke.de
Telefoon: +49 5561 / 796-44
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 932 669.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 873 718.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Postadres: Düsternbrooker Weg 94
Plaats: Kiel
Postcode: 24105
Land: Duitsland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gemeinde Rellingen
Plaats: Rellingen
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019