Werken - 193054-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Leipzig: Pleisterwerk

2019/S 081-193054

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig 1
Postadres: Schongauerstraße 7
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DED5 Leipzig
Postcode: 04328
Land: Duitsland
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Telefoon: +49 341-255-5000
Fax: +49 351-4510994560
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sib.sachsen.de
Adres van het kopersprofiel: www.sachsen-vergabe.de
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19O60012 Amtsgericht Borna/Leipziger Straße 67a EFRE

Referentienummer: 19O60012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45410000 Pleisterwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Außenputz

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 287 555.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED5 Leipzig
Voornaamste plaats van uitvoering:

Amtsgericht Borna/Leipziger Straße 67a EFRE

Am Gericht 2

04552 Borna

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— 675 m2 Schutzabdeckung Fenster Tür Vlies 400 g/m2 herstellen,

— 2 190 m2 Unebenheiten auf Wand, ausgleichen mit Kalkzementputz,

— 2 190 m2 Spritzbewurf Zementputz Wand außen,

— 2 190 m2 wärmedämmendes Putzsystem DIN 18550-1 Kratzputz durchgefärbt,

— 23 St. Putzspiegel Wärmedämmputz D 15 mm,

— 320 m2 Wärmedämmputz als Pilaster,

— 2.190 m2 Egalisierungsbeschichtung Wand Putz Dispersionssilikatfarbe mittel und hell getönt,

— 560 m2 Egalisierungsbeschichtung Pilaster Silikatfarbe mittelgetönt,

— 76 St Silikatbeschichtung Fenstergewände Sandstein,

— 460 m Silikatbeschichtung Gesims Sandstein.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

563/201687

II.2.14)Nadere inlichtingen

EFRE

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 022-047238
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

19O60012 Amtsgericht Borna/Leipziger Straße 67a EFRE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Universal-Putz-GmbH
Postadres: Lungwitzer Straße 82
Plaats: St. Egidien
NUTS-code: DED45 Zwickau
Postcode: 09356
Land: Duitsland
E-mail: uni-putz@t-online.de
Telefoon: +49 37204/79913
Fax: +49 37204/79919
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 287 555.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Postadres: Braustraße 2
Plaats: Leipzig
Postcode: 04107
Land: Duitsland
E-mail: Vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefoon: +49 341-977-0
Fax: +49 341-977-1049
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Entsprechend der Regelung in § 160 GWB

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig 1
Postadres: Schongauerstraße 7
Plaats: Leipzig
Postcode: 04328
Land: Duitsland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019