Werken - 193054-2019

25/04/2019    S81    Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Leipzig: Pleisterwerk

2019/S 081-193054

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Leipzig 1
Postadres: Schongauerstraße 7
Plaats: Leipzig
NUTS-code: DED5 Leipzig
Postcode: 04328
Land: Duitsland
E-mail: vergaben@sib.smf.sachsen.de
Telefoon: +49 341-255-5000
Fax: +49 351-4510994560

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sib.sachsen.de

Adres van het kopersprofiel: www.sachsen-vergabe.de

I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

19O60012 Amtsgericht Borna/Leipziger Straße 67a EFRE

Referentienummer: 19O60012
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45410000 Pleisterwerk
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 287 555.40 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DED5 Leipzig

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 022-047238

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

19O60012 Amtsgericht Borna/Leipziger Straße 67a EFRE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Universal-Putz-GmbH
Postadres: Lungwitzer Straße 82
Plaats: St. Egidien
NUTS-code: DED45 Zwickau
Postcode: 09356
Land: Duitsland
E-mail: uni-putz@t-online.de
Telefoon: +49 37204/79913
Fax: +49 37204/79919
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 287 555.40 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019