Werken - 193064-2019

25/04/2019    S81

Zweden-Järfälla: Bouwen van gebouwen

2019/S 081-193064

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 070-163974)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Järfälla kommun
Nationaal identificatienummer: 212000-0043
Plaats: Järfälla
NUTS-code: SE110 Stockholms län
Postcode: 177 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Åsa Landin
E-mail: asa.landin@jarfalla.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.jarfalla.se

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ramavtal Byggentreprenader till Järfälla kommun

Referentienummer: Dnr. Ten 2018/283
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-163974

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid, Startdatum
In plaats van:
Datum: 17/05/2019
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
In plaats van:
Datum: 03/09/2019
Te lezen:
Datum: 10/09/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: