Werken - 193067-2019

25/04/2019    S81

Frankrijk-Alfortville: Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

2019/S 081-193067

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 066-153363)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Logial-OPH
Nationaal identificatienummer: 38895630200029
Postadres: 86 bis quai Blanqui
Plaats: Alfortville
NUTS-code: FR107 Val-de-Marne
Postcode: 94146
Land: Frankrijk
E-mail: service.marche@logial-oph.fr
Telefoon: +33 145182086
Fax: +33 145182072

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Oph/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de construction de 19 logements (Résidence de la Doloire) sis 173 rue Étienne Dolet 94140 Alfortville

Referentienummer: T/2019/02/Dev
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211000 Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

La présente consultation porte sur la construction en corps d'états séparés de 19 logements sis 173 rue Étienne Dolet 94140 Alfortville.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le CCAP, dans les Cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) et dans l'ensemble des pièces techniques et graphiques.

La durée maximale prévisionnelle des travaux est de 15 mois.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 066-153363

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: