Werken - 193068-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Duitsland-Wiesbaden: Plaatsen van deuren en ramen

2019/S 081-193068

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 052-118537)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 100
Wiesbaden
65199
Duitsland
Contactpersoon: VAMED-SB-BPS GmbH (Standort HSK Wilhelm Fresenius Klinik)
Telefoon: +49 611-436729
E-mail: christian.unger@helios-gesundheit.de
Fax: +49 611-436732
NUTS-code: DE714

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.helios-gesundheit.de/kliniken/wiesbaden-hsk/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stahlblechtüren, Toranlagen

Referentienummer: 14-144-166
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45421130
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Stahlblechtüren, Toranlagen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 052-118537

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 17/06/2019
Te lezen:
Datum: 08/07/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bedingungen für die Öffnung der Angebote
In plaats van:
Datum: 18/04/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 08/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: