Werken - 193069-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Wegenbouwwerken

2019/S 081-193069

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 021-044941)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
16054368
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Bucureşti
010873
Roemenië
Contactpersoon: Dna. Bărbulescu Ioana Silvia – Director Direcția Achiziții Publice Buget de Stat pentru Obiective de Investiții și RK, Întreținere și Administrare
Telefoon: +40 212643310
E-mail: achizitiipublicebuget@andnet.ro
Fax: +40 213186650
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cnadnr.ro

Adres van het kopersprofiel: http://sicap-prod.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Proiectare și execuție „Varianta de ocolire a municipiului Mediaș”

Referentienummer: 16054368/2018/ 76/S/7
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Obiectul contractului il reprezinta proiectare si executie „Varianta de ocolire a municipiului Medias”, in conformitate cu prevederile conditiilor de contract — Anexa nr. 2 — aprobate prin H.G. nr. 1/10.1.2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Descrierea serviciilor si a lucrarilor este disponibila in Cerintele beneficiarului si Documentatia tehnica din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Anexat Documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 021-044941

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Te lezen:
Datum: 20/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Te lezen:
Datum: 20/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 06/09/2019
Te lezen:
Datum: 20/09/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: