Werken - 193075-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Sainte-Rose: Bouwen van gymnastiekzaal

2019/S 081-193075

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 068-158581)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Commune de Sainte-Rose
21974019800011
193 route Nationale 2
Sainte-Rose
97439
Frankrijk
Telefoon: +33 262472022
E-mail: marches@sainterose.re
NUTS-code: FRY4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.info/

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Construction du gymnase de la ZAC du Centre-Ville de Sainte-Rose

Referentienummer: Mt 02-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212222
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux de construction neuve d'un équipement de type multisports d'une surface utile de 1 900 m2 allotis en 10 lots.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 068-158581

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: