Werken - 193080-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Noisy-le-Grand: Landschappelijk ontwerp voor parken

2019/S 081-193080

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 078-184744)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Grand Paris Grand Est
11 boulevard du Mont d'Est
Noisy-le-Grand Cedex
93160
Frankrijk
Telefoon: +33 141703910
E-mail: commande-publique@grandparisgrandest.fr
NUTS-code: FR106

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.grandparisgrandest.fr/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Travaux d'aménagement du parc du plateau d'Avron à Rosny-sous-Bois pour le compte de l'EPT Grand Paris Grand Est

Referentienummer: M19-021
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45112711
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Travaux d'aménagement du parc du plateau d'Avron à Rosny-sous-Bois pour le compte de l'EPT Grand Paris Grand Est.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-184744

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 17/05/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
Te lezen:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informations complémentaires/dernier paragraphe
In plaats van:

Au plus tard le lundi 6.5.2019 à minuit

Te lezen:

Au plus tard le lundi 13.5.2019 à minuit

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informations complémentaires/dernier paragraphe
In plaats van:

Au plus tard le vendredi 10.5.2019 à minuit

Te lezen:

Au plus tard le vendredi 17.5.2019 à minuit

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d'ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: