Werken - 193085-2019

25/04/2019    S81    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193085

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polen
Contactpersoon: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
Telefoon: +48 42/638-58-37
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

Referentienummer: ZIM-DZ.3321.14.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000
45111200
45112000
45112710
45232000
45232310
45232410
45232452
45230000
45231400
45232440
45233000
45233220
45233221
45233290
45233320
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 31/10/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 158-326734

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia na dodatkowe roboty budowlane obejmuje wymianę gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcją drogową ul. Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego).Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta nowo projektowanej jezdni ulicy Zbigniewa Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego) stwierdził brak wymaganego wskaźnika zagęszczenia zaspki na istniejącym kanale sanitarnym oraz występowanie na odcinku 123 m drogi gruntów niebudowlanych - popioły, żużle, oraz grunty wysadzinowe (glina, namuł gliniasty) poinformował Zamawiającego, że wystąpiły prace, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej. Wyniki przeprowadzonych badań przez laboratorium Zamawiającego, jednoznacznie wykazały brak zagęszczenia zasypki na istniejącym kanale sanitarnym, oraz występowanie w korycie jezdni gruntów niebudowlanych antropogenicznych, co w konsekwencji będzie skutkować osiadaniem zaplanowanej konstrukcji jezdni. W związku z powyższym występuje konieczność dokonania wymiany gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcją drogową ul. Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego) na odcinku od km 0+152,58 do 0+195,58 (wymiana gruntu w korycie jezdni na głębokości 1,60 m) oraz w km 0+195,58 do 0+275,58 (wymiana gruntu w korycie jezdni na głębokość 0,50 m).

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 30/06/2018
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 6 471 953.16 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Skanska S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9
Warszawa
01-518
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

1. Zmiana Wykonawcy robót nie może zostać dokonana z powodu konieczności wymiany gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcję drogową ul. Herberta pod względem technicznym i technologicznym - (...) 2. Zmiana Wykonawcy wymusiłaby konieczność uruchomienia nowego postępowania przetargowego, które wpłynęłoby jednoznacznie na czasokres realizacji i termin zakończenia przedmiotu zamówienia. Wybór nowego Wykonawcy zwiększyłby ryzyko niezrealizowania Przedmiotu Zamówienia (...) Pełny opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów znajduje się w uzasadnieniu do aneksu nr 6 do umowy nr 333.38/DZ/2017 z dnia 20.2.2017 r.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 6 409 351.53 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 6 471 953.16 PLN