Werken - 193085-2019

25/04/2019    S81

Polen-Łódź: Bouwwerkzaamheden

2019/S 081-193085

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich
Postadres: ul. Piotrkowska 175
Plaats: Łódź
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
Postcode: 90-447
Land: Polen
Contactpersoon: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Telefoon: +48 42/638-58-37
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

Referentienummer: ZIM-DZ.3321.14.2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45111000 Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
45112000 Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112710 Landschappelijk ontwerp voor groenzones
45232000 Aanvullende werkzaamheden voor pijpleidingen en kabels
45232310 Bouwwerkzaamheden voor telefoonlijnen
45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden
45232452 Afwateringswerkzaamheden
45230000 Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
45231400 Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen
45232440 Aanleggen van rioleringsbuizen
45233000 Aanleg van snelwegen en wegen
45233220 Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233221 Aanbrengen van wegmarkeringen
45233290 Plaatsen van verkeersborden
45233320 Funderingswerkzaamheden voor wegen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 31/10/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 158-326734

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Przebudowa ulic Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńskiej i Powstańców Śląskich w Łodzi

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711 Miasto Łódź
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiot zamówienia na dodatkowe roboty budowlane obejmuje wymianę gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcją drogową ul. Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego).Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta nowo projektowanej jezdni ulicy Zbigniewa Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego) stwierdził brak wymaganego wskaźnika zagęszczenia zaspki na istniejącym kanale sanitarnym oraz występowanie na odcinku 123 m drogi gruntów niebudowlanych - popioły, żużle, oraz grunty wysadzinowe (glina, namuł gliniasty) poinformował Zamawiającego, że wystąpiły prace, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej. Wyniki przeprowadzonych badań przez laboratorium Zamawiającego, jednoznacznie wykazały brak zagęszczenia zasypki na istniejącym kanale sanitarnym, oraz występowanie w korycie jezdni gruntów niebudowlanych antropogenicznych, co w konsekwencji będzie skutkować osiadaniem zaplanowanej konstrukcji jezdni. W związku z powyższym występuje konieczność dokonania wymiany gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcją drogową ul. Herberta (dawna ul. Wincentego Pstrowskiego) na odcinku od km 0+152,58 do 0+195,58 (wymiana gruntu w korycie jezdni na głębokości 1,60 m) oraz w km 0+195,58 do 0+275,58 (wymiana gruntu w korycie jezdni na głębokość 0,50 m).

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Einde: 30/06/2018
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 6 471 953.16 PLN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Skanska S.A.
Postadres: ul. Gen. J. Zajączka 9
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL911 Miasto Warszawa
Postcode: 01-518
Land: Polen
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

1. Zmiana Wykonawcy robót nie może zostać dokonana z powodu konieczności wymiany gruntu podłoża pod nowo realizowaną konstrukcję drogową ul. Herberta pod względem technicznym i technologicznym - (...) 2. Zmiana Wykonawcy wymusiłaby konieczność uruchomienia nowego postępowania przetargowego, które wpłynęłoby jednoznacznie na czasokres realizacji i termin zakończenia przedmiotu zamówienia. Wybór nowego Wykonawcy zwiększyłby ryzyko niezrealizowania Przedmiotu Zamówienia (...) Pełny opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów znajduje się w uzasadnieniu do aneksu nr 6 do umowy nr 333.38/DZ/2017 z dnia 20.2.2017 r.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 6 409 351.53 PLN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 6 471 953.16 PLN