Leveringen - 193087-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Spanje-Vigo: Aardgas

2019/S 081-193087

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ayuntamiento de Vigo
P36057700H
Plaza de El Rey, 1
Vigo
36202
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación
Telefoon: +34 986810148
E-mail: contratacion@vigo.org
Fax: +34 986226206
NUTS-code: ES114

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vigo.org

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=MXWpfb1rXoYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de gas natural para los colegios públicos, escuelas infantiles municipales, Palacio de Congresos y dependencias del Ayuntamiento de Vigo

Referentienummer: 261-441
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 561 292.91 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES114
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
06/05/2019

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019