Leveringen - 193099-2019

25/04/2019    S81

Polen-Września: Servers

2019/S 081-193099

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Powiat Wrzesiński
Postadres: ul. Chopina 10
Plaats: Września
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
Postcode: 62-300
Land: Polen
Contactpersoon: Anna Wolska Wróblewska
E-mail: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Telefoon: +48 616404429
Fax: +48 616402051
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.wrzesnia.powiat.pl
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych – wyposażenie serwerowe wraz z konfiguracją.

Referentienummer: NI.272.14.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000 Servers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233141 Redundant Array of Independent Disk (RAID)
31682500 Noodstroomuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41 Wielkopolskie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 45
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019