Leveringen - 193106-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Tonerpatronen

2019/S 081-193106

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Glavna direktsiya „Izpalnenie na nakazaniyata“
129010029
bul. „Gen. Nikolay G. Stoletov“ No. 21
Sofiya
1309
Bulgarije
Contactpersoon: Nina Glavchovska; Mladen Naumov
Telefoon: +359 28139-257/+359 28319-106/+359 28139-122
E-mail: lop@gdin.bg
Fax: +359 28139107/+359 28139-257
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gdin.bg

Adres van het kopersprofiel: http://profile.gdin.bg/98971d36461a4afa152935c59f6eec4a

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://profile.gdin.bg/98971d36461a4afa152935c59f6eec4a
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: изпълнение на наказанията

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на офис консумативи (тонер касети) — нови и рециклирани

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30125100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на настоящата обществената поръчка включва доставка на офис консумативи (тонер касети) — нови и рециклирани, за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“ и териториалните ѝ служби. Подробно описание на видовете офис консумативи, които ще се доставят, включително прогнозни количества от всеки вид, са посочени в раздел ІІ от документацията за обществената поръчка — „Технически спецификации“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 546 666.66 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30125100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Територията на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на офис консумативи (тонер касети) — нови и рециклирани, за нуждите на ГДИН и териториалните ѝ служби. Видовете офис консумативи са описани по количества и характеристики в техническите спецификации към документацията за обществената поръчка.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 546 666.66 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни услуги“ при необходимост да реализира допълнителни количества доставки за 46 666,66 BGN без ДДС в срока на действие на договора на други видове офис консумативи от предоставен от изпълнителя актуален (последния разпространен) каталог или посочени от него продуктови списъци от интернет страници по публично обявените им цени, с отстъпка оферирана и приета от възложителя с ценовото му предложение от офертата по тази процедура.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Под „опция за допълнителни доставки“ следва да се разбира упражняване на едностранно право на възложителя (но не и задължение) да реализира допълнителни количества доставки на други видове офис консумативи в срока на действие на договора по настоящата обществена поръчка за нуждите на ГДИН и териториалните ѝ служби.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си. Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП — справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Участникът, определен за изпълнител, представя документите преди сключване на договор за обществена поръчка. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Eventuele minimumeisen:

Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, не по-малък от 1/2 от прогнозната стойност на поръчката без включената в нея опция.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка.

2. Участникът да прилага системи за управление на качеството и за управление на околната среда или еквивалентни (чл. 63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

Документи за доказване:

— за изискването по т. 1 — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка,

— за изискването по т. 2 — валидни сертификати, издадени съгласно чл. 64, ал. 5 от ЗОП.

Участникът, определен за изпълнител, представя сертификат (заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден към датата на подаване на офертите), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Когато участникът не е имал достъп до съответния сертификат или по независещи от него причини не е имал възможност да го получи в относимите срокове в настоящата процедура, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните от съответния стандарт.

На етап подаване на оферта изискваната информация се попълва в част ІV, раздели В и Г от ЕЕДОП.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка.

Под дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставка на офис консумативи в обем, съответстващ на 1/2 от общия обем на прогнозните количества на офис консумативите, съгласно количествата, посочени в техническите спецификации.

2. Участникът трябва да прилага внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват предмета на обществената поръчка или сходни на предмета на настоящата обществена поръчка дейности.

3. Участникът трябва да притежава сертификат ISO 14001:2015 за внедрена система за управление на околната среда или еквивалентен с обхват, съответстващ на предмета на поръчката.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Определеният изпълнител предоставя гаранция в размер на 2 % от стойността на договора за обществената поръчка.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, София, бул. „Столетов“ № 21

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай че участниците ползват подизпълнители, в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

В случай че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. В случай че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалби през КЗК могат да бъдат подавани съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019