Leveringen - 193107-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Vidin: Kantoorbenodigdheden

2019/S 081-193107

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Teritorialno podelenie na NOI — Vidin
1210825210089
ul. „Pazarska“ No. 4
Vidin
3700
Bulgarije
Contactpersoon: Tsvetanka Dicheva
Telefoon: +359 94605390
E-mail: vidin@nssi.bg
Fax: +359 94605340
NUTS-code: BG311

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.noi.bg

Adres van het kopersprofiel: https://tenders-public.nssi.bg/tp/vid

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: управлява държавното обществено осигуряване

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса

Referentienummer: 05-2019-1015-05-39
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192000
22851000
30199000
30199710
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG311
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019