Leveringen - 193110-2019

25/04/2019    S81

Polen-Kędzierzyn-Koźle: Motorvoertuigen voor speciale doeleinden

2019/S 081-193110

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu
Postadres: Kraszewskiego 12
Plaats: Kędzierzyn-Koźle
NUTS-code: PL524 Opolski
Postcode: 47-200
Land: Polen
Contactpersoon: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie - Koźlu
E-mail: kozlesekret@psp.opole.pl
Telefoon: +48 774821715
Fax: +48 774821715
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.psp.opole.pl/bip
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

Referentienummer: PT.2370.5.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144000 Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 188 500.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL524 Opolski
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 188 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/06/2019
Einde: 30/09/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019