Leveringen - 193115-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Computerapparatuur

2019/S 081-193115

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Darzhavna agentsiya „Natsionalna sigurnost“
129009710
bul. „Cherni vrah“ No. 45
Sofiya
1407
Bulgarije
Contactpersoon: Ivan Marinov, Ivan Krastev
Telefoon: +359 28147752/+359 28147729
E-mail: dans@dans.bg
Fax: +359 28147753
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dans.bg

Adres van het kopersprofiel: www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/1675-VU-2019-art-bul
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: национална сигурност

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване — по спецификация

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Обществената поръчка за доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване — по спецификация, е разделена по обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Периферни устройства и носители на информация“ с общ брой артикули — 5 516,

— обособена позиция № 2 „Специализирани принтери“ с общ брой артикули — 5,

— обособена позиция № 3 „Копирна машина висок клас“ с общ брой артикули — 1

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 38 100.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Периферни устройства и носители на информация

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, бул. „Черни връх“ № 45, франко склада на ДАНС

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на периферни устройства и носители на информация с общ брой артикули — 5 516, съгласно приложената техническа спецификация и изискванията на възложителя, посочени в документацията.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 945.83 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Специализирани принтери

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, франко склада на ДАНС, бул. „Черни връх“ № 45

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на специализирани принтери с общ брой артикули — 5, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 654.17 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на копирна машина висок клас

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. София, франко склада на ДАНС, бул. „Черни връх“ № 45

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на копирна машина висок клас с общ брой артикули — 1, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 12 500.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изискване по отношение на икономическото и финансовото състояние.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Възложителят не поставя изискване по отношение на техническите и професионални възможности.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави:

— актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (вкл. и за подизпълнителите),

— декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари по образец.

Възложителят изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността му без ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение — парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за обществена поръчка.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Сградата на ДАНС, намираща се на бул. „Черни връх“ № 45 в гр. София

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност“ на адрес гр. София, бул. „Черни връх“ № 45. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения пропускателен режим за достъп до сградата.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в документацията.

Възложителят отстранява участник, за когото са налице:

1. основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

2. обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.

3. обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона.

4. за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействията на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. ЕЕДОП се предоставя в електронен вид, подписан с електронен подпис. Към ЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Когато при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, те следва да отговарят на условията за допустимост. При изпълнението на обществената поръчка от обединение участниците в обединението отговарят солидарно.

5. при установени в ценово предложение неточности и/или несъответствия и/или пропуски и/или аритметична грешка в изчисленията участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

При отварянето на опаковките и разглеждането на офертите комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП ще извърши действия съгласно чл. 61 от ППЗОП.

6. участник, който след покана от възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

Участникът, определен за изпълнител, представя преди подписване на договора:

— актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата (вкл. и за подизпълнителите),

— гаранция за изпълнение на договора,

— декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 1 т. 3 и чл. 66, ал. 2 от ЗМИП по образец.

Участниците могат да подават оферта за 1, за няколко и/или за всички обособени позиции в обществената поръчка.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 60 (шестдесет) календарни дни.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалби могат да се подават съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019