Leveringen - 193116-2019

25/04/2019    S81

Griekenland-Athene: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 081-193116

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Monada Organosis tis Diacheirisis Anaptyxiakon Programmaton (M.O.D.) A.E.
Postadres: Loyizis Riankoyr 78A
Plaats: Athina
NUTS-code: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών
Postcode: 115 24
Land: Griekenland
Contactpersoon: Lena Tsoymari
E-mail: it@mou.gr
Telefoon: +30 2107499147
Fax: +30 2107488150

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mou.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 198 387.10 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72500000 Informaticadiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 875 806.45 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019