Leveringen - 193126-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Fotokopieer- en offsetdrukmachines

2019/S 081-193126

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Radio Televisión Madrid, S. A. U.
A87645719
Paseo del Príncipe, 3
Madrid
28223
Spanje
Contactpersoon: Blanca González
Telefoon: +34 915128224
E-mail: blanca.gonzalez@telemadrid.es
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.madrid.org/contratospublicos

Adres van het kopersprofiel: www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.madrid.org/contratospublicos
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Radio Televisión Madrid, S. A. U.
A87645719
Paseo del Príncipe, 3
Pozuelo de Alarcón
28660
Spanje
E-mail: blanca.gonzalez@telemadrid.es
NUTS-code: ES30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.telemadrid.es

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Empresa pública
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servicio público de comunicación audiovisual

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro en régimen de alquiler de los equipos de reprografía y servicios de mantenimiento de los mismos

Referentienummer: 2019/21/ECFIN
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30120000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro en régimen de alquiler de los equipos de reprografía y servicios de mantenimiento de los mismos en las instalaciones de RTVM.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 260 895.21 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50313100
50313200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sede social RTVM.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro en régimen de alquiler de los equipos de reprografía y servicios de mantenimiento de los mismos.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 260 895.91 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Plaats:

Sede social RTVM.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Acto público.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

De forma previa a la finalización del contrato objeto de licitación.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Carrera de San Jerónimo, 13
Madrid
28014
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

El previsto en los artículos 44 y siguientes de la Ley de Contratos del Sector Público.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Carrera de San Jerónimo, 13
Madrid
28014
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019