Leveringen - 193129-2019

25/04/2019    S81    - - Bunuri - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Cluj-Napoca: Motorină

2019/S 081-193129

Anunț de participare

Produse

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa
RO 18269681
Str. Vânătorului nr. 17
Cluj-Napoca
400213
România
Persoană de contact: Alina Bogdan
Telefon: +40 264433028
E-mail: achizitii@dast.rowater.ro
Fax: +40 264433026
Cod NUTS: RO113

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.rowater.ro/dasomes

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Gospodărirea apelor
I.5)Activitate principală
Mediu

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare de combustibili auto prin sistemul de carduri de credit (benzină și motorină)

Număr de referinţă: 18269681/2019/1
II.1.2)Cod CPV principal
09134200
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul procedurii il constituie incheierea unui acord-cadru de furnizare de combustibili auto prin sistemul de carduri de credit (benzina si motorina) cu durata de 4 ani de la data atribuirii necesari pentru alimentarea autovehiculelor din dotarea ABA Somes Tisa. Conform cerintelor din caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 12, iar termenul limita in care Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari este a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113
Locul principal de executare:

In statiile de alimentare ale furnizorului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul procedurii il constituie incheierea unui acord-cadru de furnizare de combustibili auto prin sistemul de carduri de credit (benzina si motorina) cu durata de 4 ani de la data atribuirii necesari pentru alimentarea autovehiculelor din dotarea ABA Somes Tisa conform cerintelor din caietul de sarcini.

Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile):

— cantitate estimata minima pentru acordul-cadru este de 8 000 litri benzina, respectiv 55 000 litri motorina, iar cantitatea maxima 104 000 litri benzina, respectiv 1 114 000 litri motorina,

— cantitate estimata minima pentru un singur contract subsecvent este de 8 000 litri benzina, respectiv 55 000 litri motorina, iar cantitatea maxima 20 000 litri benzina, respectiv 229 000 litri motorina,

— Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului-cadru este 1 344 538,00 RON fara TVA.

Autoritatea contractanta nu se obliga sa încheie contracte subsecvente pentru toate autovehiculele prevazute în acordul-cadru fiind conditionata de necesitati si de existenta surselor financiare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 5
Prețul - Pondere: 95
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59-60 din Legea nr. 98/2016;

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Diaconescu Ioana — director,

— Stroi Petrica — director tehnic,

— Filip Aurel — director economic,

— Bogdan Alina — sef Birou Achizitii,

— Drule Raluca — sef Birou Financiar,

— Simona Radu — Control Financiar Preventiv,

— Tupa Mihaela — ing. birou Mecanizare,

— Fodor Gheorghe — juridic;

2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. În acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE vor fi:

1) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 (Formular 1 din sectiunea „Modele de formulare”);

2) Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata inpozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cuprevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatul va fi prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”;

3) Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal, vafi prezentat în original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;

4) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

5) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

În cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus.

Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractori sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Necompletarea DUAE odata cu oferta (inclusiv distinct pentru fiecare asociat, subcontractant si/sau tert sustinator) atrage respingerea ofertei ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului, a acordului de subcontractare si/sau acord de asociere dupa caz conform Notificarii nr. 258/2017.

1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Proportia de subcontractare Informatii privind partea din contract ce urmeaza sa fie subcontractata — numai daca va fi cazul.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completare DUAE si depunere acord de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/05/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 23/09/2019
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 23/05/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere.

Finalizarea procedurii de atribuire prin încheierea contractului de achiziție publică este supusă următoarei condiții: semnarea contractului va fi posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislației privind finanțele publice (art. 14 alin. (3) din Legea nr. 500/2002: „Nicio cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată potrivit legii și nu are prevederi bugetare”).

În cazul în care, indiferent de motive, autoritatea contractantă nu mai dispune de suficiente fonduri Autoritatea Contractantă va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa – Compartimentul Juridic
Str. Vânătorului nr. 17
Cluj-Napoca
400213
România
Telefon: +40 264433028
Fax: +40 264433026

Adresă internet: www.rowater.ro/dasomes

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019