Leveringen - 193135-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Onești: Perfusie-oplossingen

2019/S 081-193135

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
4278825
Str. Perchiului nr. 1
Onești
601048
Roemenië
Contactpersoon: Silvia Gabriela Onu
Telefoon: +40 234323111
E-mail: aprov.spitalonesti@yahoo.com
Fax: +40 234314229
NUTS-code: RO211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalonesti.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medicamente — Soluții pentru perfuzii 2018: 27 loturi

Referentienummer: 3/6283
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Medicamente — Solutii pentru perfuzii 2018, 27 loturi. Elaborarea si evaluarea ofertelor se va face conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

Referitor la suplimentarea cu acte aditionale: cantitatile estimate pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1–30.4.2020 se regasesc la fiecare lot, sectiune „informatii suplimentare” II.2.14). Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 403 766.50 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 27
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 27
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albuminum 20 % 100ml

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Albuminum 20 % 100ml = 3.500 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 840 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 875 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinatii de aminoacizi- solutie standard cu electroliti pt.nutritie parenterala Aminoplasmal 100G/L 500ml

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinatii de aminoacizi- solutie standard cu electroliti pt.nutritie parenterala Aminoplasmal 100G/L 500ml = 1.500 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 33 075.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 375 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinatii solutie ringer sol.perf. 500 ml

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinatii solutie ringer sol.perf. 500 ml = 30.000 fl.;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 88 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 7.500 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arginunum 250 ml

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arginunum 250 ml= 16.000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 177 280.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 4.000 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gelatina succinilata in solutie izotona 4 % 500 ml

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gelatina succinilata in solutie izotona 4 % 500 ml = 1.000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 19 800.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 250 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 5,85 % 20 ml

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 5,85 % 20 ml = 1.200 fiole.;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 548.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 300 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fluconazolum 2mg/ml 100 ml

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fluconazolum 2mg/ml 100 ml = 2.000 fl.;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 23 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 500 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glucosum 5 % 250 ml

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glucosum 5 % 250 ml = 6.000 fl. sau punga pvc;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 15 900.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 1.500 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glucosum 5 % 500 ml

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glucosum 5 % 500 ml = 25.000 fl. sau punga pvc;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 74 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 6.250 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii hydrogenii carbonas sol.perf.8,4 % 100 ml

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii hydrogenii carbonas sol.perf.8,4 % 100 ml = 300 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 668.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 150 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paracetamolum 10mg/ml

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Paracetamolum 10mg/ml = 700 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 695.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 175 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinatii de aminoacizi cu glucoza 1.540 ml

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinatii de aminoacizi cu glucoza 1.540 ml = 150 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 182.50 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 38 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glucosum 10 % 250 ml

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glucosum 10 % 250 ml = 3.000 fl. sau punga pvc;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 340.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 750 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 0,9 % 100 ml

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 0,9 % 100 ml = 65.000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 143 000.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 16.250 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manitolum 20 % 250 ml

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manitolum 20 % 250 ml = 7.000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 550.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 1.750 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 0,9 % 250 ml

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 0,9 % 250 ml = 15.000 fl.sau punga pvc;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 41 700.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 3.750 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 5,85 % 100 ml

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 5,85 % 100 ml = 600 fl.;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 788.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 150 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albuminum 20 % 50ml

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Albuminum 20 % 50ml = 3.500 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 416 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 875 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sevofluranum 250 ml

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sevofluranum 250 ml = 300 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 87 750.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 75 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glucosum 10 % 500 ml

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glucosum 10 % 500 ml = 16.000 fl. sau punga pvc;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 200.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 4.000 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manitolum 15 % 100 ml

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manitolum 15 % 100 ml = 7.000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 31 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 1.750 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 0,9 % 500 ml

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 0,9 % 500 ml = 55.000 fl.sau punga pvc;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 167 750.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 13.750 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arginunum 500 ml

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arginunum 500 ml= 3.000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 36 450.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 1.500 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Solutie de aminoacizi- Aminoplasmal HEPA 10 % 500ml

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Solutie de aminoacizi- Aminoplasmal HEPA 10 % 500ml = 1.000 fl.;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 28 500.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 250 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kalii chloridum 7,45 % 100 ml

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kalii chloridum 7,45 % 100 ml = 500 fl.;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 580.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 125 fl;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kalii chloridum 7,45 % 20 ml

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kalii chloridum 7,45 % 20 ml = 3.000 fiole;

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 910.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 750 fiole;

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manitolum 15 % 250 ml

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal "Sf.Ierarh Dr.Luca" Onesti; str.Perchiului nr.1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manitolum 15 % 250 ml = 7.000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 47 600.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 7
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 01.01-30.04.2020 : 1.750 fl;

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice”. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti operatorii participanti la procedura. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manager – Dr. Secara Oana Mihaela;Director Financiar Contabil-Ec.Nicolcea Gelu -Titel; Director Medical -Dr.Tarcuta Rodica;Director Ingrijiri- As. Med.Pr.Taru Gabriela Liliana;

— ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti,prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local,in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. -1.Autorizatie de punere pe piata emisa de Ministerul Sanatatii-Agentia Nationala a Medicamentului, pentru medicamentele ofertate(copie),conf.Art. 700 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; 2.Aviz de functionare emis de Ministerul sanatatii Publice,care atesta dreptul de a depozita si distribui medicamente,conform Art. 700 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii; Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, autorizatia de punere pe piata si Avizul de la Ministerul Sanatatii, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

In cazul ofertelor clasate pe primul loc, care au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. La finalizarea licitatiei la nivel national, pentru produsele care fac obiectul acesteia, contractele incheiate la prezenta procedura se vor rezilia de drept.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform art. 8 alin. (1) lit. b), Legea 101/2016.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Compartiment Contencios
Str. Perchiului nr. 1
Onești
601048
Roemenië
Telefoon: +40 234323111
E-mail: aprov.spitalonesti@yahoo.com
Fax: +40 234314229

Internetadres: www.spitalonesti.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019