Leveringen - 193136-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Alexandria: Laboratoriumreagentia

2019/S 081-193136

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Județean de Urgență Alexandria
4253650
Str. Libertății nr. 1
Alexandria
140009
Roemenië
Contactpersoon: Gabriela Apostolescu
Telefoon: +40 247311836
E-mail: achizitiipublice.sjua@yahoo.com
Fax: +40 247311836
NUTS-code: RO317

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spitalulalexandria.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziție de reactivi compatibili sau echivalenți cu aparatele din laboratorului clinic

Referentienummer: 4253650_2019_PAAPD1062300
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia de reactivi compatibili sau echivalenti pentru aparatele aflate in dotarea Laboratorului clinic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Alexandria.

— Analizorul de hematologie 33 parametri „Celltac MEK 8222K”,

— Analizorul automat de hemostaza Q,

— Analizoarele automate Vitros 350 si Vitros 4600.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor — 14.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12 inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf. art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi compatibili sau echivalenți cu analizorul de hematologie 33 parametri „Celltac MEK 8222K”

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO317
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Str. Libertății nr. 1 — Laborator clinic.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivi compatibili sau echivalenți cu analizorul de hematologie 33 parametri „Celltac MEK 8222K”, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi compatibili sau echivalenți cu analizoarele automate Vitros 350 și Vitros 4600

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO317
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Str. Libertății nr. 1 — Laborator clinic.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivi compatibili sau echivalenți cu analizoarele automate Vitros 350 și Vitros 4600, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi compatibili sau echivalenți cu analizorul automat de hemostază Q

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO317
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Str. Libertății nr. 1 — Laborator clinic.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Reactivi compatibili sau echivalenți cu analizorul automat de hemostază Q, conform specificațiilor din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerințe referitoare la motivele de excludere.

Cerința nr. 1.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Autoritatea contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situații excepționale și pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului, să nu excludă un operator economic aflat în situațiile de mai sus.

Cerința nr. 2.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Motivele de excludere pentru încălcarea obligațiilor privind plata taxelor, impozitelor și a contribuțiilor la bugetul de stat [menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016] se aplică operatorilor economici pentru care s-a stabilit această încălcare prin hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu Legea statului în care respectivul operator economic este înființat sau pentru care autoritatea contractantă poate demonstra prin mijloace adecvate situația de încălcare a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedură, dacă a făcut plata acestor obligații sau a stins obligațiile prin alte modalități de stingere ori beneficiază de eșalonare la plată sau alte facilități de stingere a acestor obligații, în condițiile specificate la art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca autoritatea contractantă să formuleze decizia de excludere.

Autoritatea contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a menține un operator economic în procedura de atribuire, chiar dacă se găsește în situațiile descrise la art. 165 alin. (1) și (2) când cuantumul acestor obligații de plată sunt sub 10 000 RON sau când sunt peste 10 000 RON, însă reprezintă mai puțin de 5 % din volumul acestor obligații la ultima scadență de plată.

Cerința nr. 3.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager — Dr. Dobre Alexandru-George,

— director financiar-contabil — ec. Badita Mirela,

— director Ingrijiri — as. Goicu Badea Elena Violeta,

— medic sef UPU — dr. Ignat Dana,

— as. sef UPU — as. Capra Liliana,

— sef Birou Achizitii Publice — Contractare — ec. Apostolescu Gabriela,

— consilier juridic:

—— Plopeanu Ramona Magdalena-Coralia,

—— Crisan Violeta,

— membrii consiliului de administratie:

—— ec. Boja Mariana,

—— chimist Neatu Raluca Monica,

—— Marin Valeria,

—— Ancu Florentina,

—— Olteanu Nicoleta-Luminita.

Se solicita urmatoarele documente:

— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii,

— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Loturile: 1, 2, 3. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse similare furnizate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati.

Eventuele minimumeisen:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani,cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati; cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de catre o autoritate ori de clientul beneficiar (recomandari, documente constatatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale sau echivalente), din care sa reiasa indeplinirea corespunzatoare a contractului.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 24/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii C.N.S.C./contestatii/note de informare/masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul www.elicitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii precum si prin publicare de erate. Acordul-cadru pentru fiecare lot in parte va fi incheiat cu operatorul clasat pe primul loc in clasament. In cazul ofertelor clasate la egalitate pe primul loc pentru fiecare lot in parte, in vederea departajarii acestora autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara.

DUAE poate fi accesat de catre operatorii economici interesati la link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019