Leveringen - 193138-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Alexandria: Aardgas

2019/S 081-193138

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Județean de Urgență Alexandria
Nationaal identificatienummer: 4253650
Postadres: Str. Libertății nr. 1
Plaats: Alexandria
NUTS-code: RO317 Teleorman
Postcode: 140009
Land: Roemenië
Contactpersoon: Gabriela Apostolescu
E-mail: achizitiipublice.sjua@yahoo.com
Telefoon: +40 247311836
Fax: +40 247311836

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.spitalulalexandria.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spital
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare gaze naturale

Referentienummer: 4253650_2019_PAAPD1062298
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizarea de gaze naturale este solicitata pentru alimentarea a 3 puncte de consum aflate in exploatarea autoritatii contractante „Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria” conform Anexei din caietul de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor — 14.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12 inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf. art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO317 Teleorman
Voornaamste plaats van uitvoering:

1) Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria, Str. Libertatii nr.1;

2) Serviciul de Medicina Legala, Str. Alexandru Colfescu nr. 62;

3) Sectia Oncologie: Str. Mihaita Filipescu nr. 12–14, Alexandria.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitie gaze naturale de consum:

Cantitate minima acord-cadru: 4 000 MWh.

Cantitate maxima acord-cadru: 16 000 MWh.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Cerințe referitoare la motivele de excludere.

Cerința nr. 1.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) sau orice persoană care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Autoritatea contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, în situații excepționale și pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului, să nu excludă un operator economic aflat în situațiile de mai sus.

Cerința nr. 2.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

Motivele de excludere pentru încălcarea obligațiilor privind plata taxelor, impozitelor și a contribuțiilor la bugetul de stat [menționate la art. 165 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 98/2016] se aplică Operatorilor economici pentru care s-a stabilit această încălcare prin hotărâre judecătorească definitivă sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu Legea statului în care respectivul operator economic este înființat sau pentru care autoritatea contractantă poate demonstra prin mijloace adecvate situația de încălcare a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.

Operatorul economic nu este exclus din procedură, dacă a făcut plata acestor obligații sau a stins obligațiile prin alte modalități de stingere ori beneficiază de eșalonare la plată sau alte facilități de stingere a acestor obligații, în condițiile specificate la art. 165 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, înainte ca autoritatea contractantă să formuleze decizia de excludere.

Autoritatea Contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, de a menține un operator economic în procedura de atribuire, chiar dacă se găsește în situațiile descrise la art. 165 alin. (1) și (2) când cuantumul acestor obligații de plată sunt sub 10 000 RON sau când sunt peste 10 000 RON, însă reprezintă mai puțin de 5 % din volumul acestor obligații la ultima scadență de plată.

Cerința nr. 3.

Operatorul economic (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, susținător de terță parte) nu se află în niciuna dintre situațiile menționate la art. 167 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale.

Cerința nr. 4.

Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificari si completari ulterioare, privind achizitiile publice. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta aceste documente. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.

59–60 din Legea nr. 98/2016, cu modificari si completari ulterioare.

Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: de decizie din cadrul autorității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:

— manager — dr. Dobre Alexandru-George,

— director Financiar Contabil – ec. Bădița Mirela,

— director Medical — Marcovici Cristina Lacramioara,

— director Îngrijiri — as. Goicu Badea Elena Violeta,

— șef Birou Achiziții Pub [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri media anuala impusa este de 577 180,00 RON (valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent), conform art. 176 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Eventuele minimumeisen:

Pentru verificarea situatiei financiare a candidatilor se va solicita completarea DUAE. Cerinta se aplica inclusiv pentru asociati, subcontractanti si/sau terti sustinatori. La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele suport care se solicita in sustinere cifrei de afaceri: bilantul contabil/extrase de bilant/raport financiar/raport al cenzorilor sau orice alte documente din care sa reiasa situatia economica a ofertantilor vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse similare cu cele ce fac obiectul contractului, respectiv gaze naturale, in ultimii 3 ani, in valoare de minim 577 180,00 RON reprezentand valoarea a maxim 2 contracte.

Eventuele minimumeisen:

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: Lista principalelor produse livrate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si beneficiarilor publici sau privati; cel putin un certificat/document emis sau contrasemnat de catre o autoritate ori de clientul beneficiar (recomandari, documente constatatoare referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale sau echivalente), din care sa reiasa indeplinirea corespunzatoare a contractului. La finalizarea evaluarii ofertelor, documentele de mai sus vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 60 alin. (4) din HG 395/2016.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro

Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii C.N.S.C./contestatii/note de informare/masuri de remediere, vor fi postate pe site-ul www.elicitatie.ro la rubrica Documentatii/clarificari/decizii precum si prin publicare de erate. Acordul-cadru va fi incheiat cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici mentionat, respectiv 3. In cazul ofertelor clasate la egalitate pe primul loc, in vederea departajarii acestora autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul platformei SEAP, sectiunea „Intrebari”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform prevederilor din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019