Leveringen - 193143-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-'s-Gravenhage: Software en informatiesystemen

2019/S 081-193143

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden
Johanne Westerdijkplein 75
Den Haag
2521 EN
Nederland
Contactpersoon: Dhr. J. Nicolaas
E-mail: j.nicolaas@hhs.nl
NUTS-code: NL33

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dehaagsehogeschool.nl/

Adres van het kopersprofiel: http://www.dehaagsehogeschool.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.negometrix.com/index.cfm?action=sourcing:__requestform.subscribe&document=E3016910-F68B-BCB6-4FAE816F2873167C
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rooster software

Referentienummer: EA-JN-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De HHs is in deze Europese aanbesteding op zoek naar een partij voor het leveren en implementeren van een onderwijslogistieke oplossing die een ondersteunende bijdrage kan leveren aan de volgende doelstellingen:

• vermindering van het aantal benodigde medewerkers voor de uitvoering van het proces

• betere benutting van het gebouw en van docenttijd

• stabielere roosters en dus meer rust zowel voor studenten als docenten

• minder werkdruk in het onderwijs

• optimale informatievoorziening voor, tijdens en na de processen ter bevordering van de onderwijslogistieke keten en strategische/tactische sturing.

• optimale informatievoorziening voor, tijdens en na de processen ter bevordering van de communicatie met de verschillende stakeholders (zoals teamleiders, docenten, studenten).

• naadloze integratie/communicatie met bron- en authenticatiesystemen

• inzicht over en ondersteunen van naleving van de deadlines op deelprocessen in het onderwijslogistieke proces

• optimaal roosteren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Haaglanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De HHs is in deze Europese aanbesteding op zoek naar een partij voor het leveren en implementeren van een onderwijslogistieke oplossing die een ondersteunende bijdrage kan leveren aan de volgende doelstellingen:

• vermindering van het aantal benodigde medewerkers voor de uitvoering van het proces

• betere benutting van het gebouw en van docenttijd

• stabielere roosters en dus meer rust zowel voor studenten als docenten

• minder werkdruk in het onderwijs

• optimale informatievoorziening voor, tijdens en na de processen ter bevordering van de onderwijslogistieke keten en strategische/tactische sturing.

• optimale informatievoorziening voor, tijdens en na de processen ter bevordering van de communicatie met de verschillende stakeholders (zoals teamleiders, docenten, studenten).

• naadloze integratie/communicatie met bron- en authenticatiesystemen

• inzicht over en ondersteunen van naleving van de deadlines op deelprocessen in het onderwijslogistieke proces

• optimaal roosteren.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze Overeenkomst kan na het verstrijken van deze termijn eenmaal voor een periode van 24 maanden worden verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden. Hierna kan de overeenkomst telkens voor de duur van 12 maanden onder gelijkblijvende voorwaarden worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsstukken

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank te 's-Gravenhage
Den Haag
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019