Leveringen - 193144-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Nederland-'s-Hertogenbosch: Ademhalingsapparatuur voor brandbestrijding

2019/S 081-193144

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord, onderdeel Brandweer
32666710
Orthenseweg 2 b
's-Hertogenbosch
5212 XA
Nederland
Contactpersoon: Maarten Zijp
Telefoon: +31 880208349
E-mail: info@brwbn.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.brandweer.nl/brabant-noord/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b436e265fb96fe3f7e45c3dbdd2134f5
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
TenderNed
x
Nederland
E-mail: info@brwbn.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b436e265fb96fe3f7e45c3dbdd2134f5
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
TenderNed
x
Nederland
E-mail: info@brwbn.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tenderned.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanschaf, beheer en onderhoud ademluchtapparatuur brandweer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35111100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Een deel van de bestaande ademluchtapparatuur van BBN is aan vervanging toe. Ook wordt er gezocht naar een efficiënte inrichting en uitvoering van het beheer en onderhoud.

Alvorens de ademlucht apparatuur te vervangen wil BBN onderzoeken wat een passende wijze is voor het beheersen van kwaliteit.

Het uiteindelijke doel is

a) Het opzetten van een kwaliteitsbeheerssysteem.

b) Het opnieuw inrichten van de werkplaatsen.

c) Het vervangen van apparatuur voor onafhankelijke adembescherming.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42123400
45216121
76520000
51543400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL413
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Later te bepalen

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Resultaat marktconsulatie / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Geen crimineel verleden

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 006-008785
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/05/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/08/2020
Plaatselijke tijd: 13:30

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Postbus 70584
's-Hertogenbosch
5201 CZ
Nederland
E-mail: cib@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019