Leveringen - 193145-2019

25/04/2019    S81

Nederland-Assen: Parkeerregulatieapparatuur

2019/S 081-193145

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Assen
Nationaal identificatienummer: 341893957
Postadres: Noordersingel 33
Plaats: Assen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 9401 JW
Land: Nederland
Contactpersoon: Reinier Meints
E-mail: inkoop@assen.nl
Telefoon: +31 592366911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.assen.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.assen.nl/ondernemen/inkoop

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ab58101286db29af9b0093d9c5f4ff4d
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Vragen kunnen gesteld worden via TenderNed
Plaats: Assen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: inkoop@assen.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.assen.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/ab58101286db29af9b0093d9c5f4ff4d
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Inschrijvingen digitaal indienen via TenderNed
Plaats: Assen
Land: Nederland
E-mail: inkoop@assen.nl
NUTS-code: NL NEDERLAND

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.assen.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging parkeermanagement installaties

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Assen is voornemens om in 2019 in het centrum van Assen de bestaande en economisch afgeschreven parkeersystemen van een drietal gesloten parkeeraccommodaties te vervangen. Naast de 3 hierboven genoemde parkeergarages heeft de gemeente Assen nog een viertal parkeergarages in het centrum van Assen. De gemeente Assen is voornemens om de parkeerapparatuur in deze garages de komende jaren eveneens te vervangen. De gemeente Assen nodigt bedrijven uit om een inschrijving te doen voor het leveren en plaatsen van nieuwe parkeersystemen voor de 3 gesloten parkeeraccommodaties inclusief bijbehorend onderhoud.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL131 Noord-Drenthe
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meerdere parkeergarages

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/07/2019
Einde: 10/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente tweemaal optioneel worden verlengd voor de duur van 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente tweemaal optioneel worden verlengd voor de duur van 1 jaar.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 237-540744
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland locatie Assen
Postadres: Brinkstraat 4
Plaats: Assen
Postcode: 9401 HZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 592339222

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland, locatie Assen
Postadres: Brinkstraat 4
Plaats: Assen
Postcode: 9401 HZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 592339222

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019