Leveringen - 193148-2019

25/04/2019    S81

Duitsland-Oldenburg: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 081-193148

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nds.Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Postadres: Wardenburg
Plaats: Oldenburg
NUTS-code: DE943 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
Postcode: 26203
Land: Duitsland
Contactpersoon: Vergabestelle
E-mail: thomas.hauschild@laves.niedersachsen.de
Telefoon: +49 44157026-277
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.laves.niedersachsen.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YYEYSNZ/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://vergabe.niedersachsen.de/Satellite/notice/CXQ6YYEYSNZ
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S 3 — 2019

Referentienummer: S 3 - 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung und Installation von verschiedenen Laborgeräten (z.B. HPLC-MS, HPLC-DAD, LC-MSMS) an verschiedene Laborstandorte in Niedersachen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HPLC-DAD

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE943 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg

Martin-Niemöller-Straße 2

26133 Oldenburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Installation eines modularen HPLC-Systems zum simultanen Nachweis und zur simultanen Bestimmung von Ascorbin- und Isoascorbinsäure. Wichtig sind eine hohe chromatographische Auflösung und eine hohe Nachweisempfindlichkeit.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe LV.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HPLC-MS

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE943 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg

Martin-Niemöller-Straße 2

26133 Oldenburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Installation eines Modularen HPLC-Systems zum simultanen Nachweis und zur Bestimmung der in der Präambel genannten Substanzen. Wichtig sind eine hohe chromatographische Auflösung und eine hohe Nachweisempfindlichkeit.

Die Anlage sollte im Dauerbetrieb störungsfrei arbeiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 150 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe LV.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LC-MSMS

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE943 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lebensmittel- und Veterinärinstitut Oldenburg

Martin-Niemöller-Straße 2

26133 Oldenburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Installation eines LC-MS/MS-Systems inklusive aller Softwarekomponenten. Leistungsfähiges LC-MS/MS-System zum Nachweis von Arzneimittelrückständen, Mykotoxinen und anderen organische Rückständen und Kontaminanten, die entsprechend der Vorgaben des Nationalen Rückstandskontrollplanes untersucht werden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe LV.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LC-MSMS

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE911 Braunschweig, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lebensmittel- und Veterinärinstitut Braunschweig/Hannover

Dresdenstr. 2-6

38124 Braunschweig

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Installation eines LC-MSMS-Systems inkl. aller Softwarekomponenten und Zubehör. Leistungsfähiges Triple-Quadrupol-Massenspektrometer mit linearer Ionenfalle und einer ESI-Quelle zum Nachweis von Rückständen, Mykotoxinen und anderen organischen Kontaminanten in stark matrixbelasteten Proben aus unterschiedlich zusammengesetzten Lebensmitteln.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe LV.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

HPLC-DAD-FLD

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE939 Stade
Voornaamste plaats van uitvoering:

Futtermittelinstitut Stade

Heckenweg 4-6

21680 Stade

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung und Installation eines HPLC-DAD-FLD-Systems.

Für die analytische Messung der gereinigten und z. T. aufkonzentrierten Probenextrakte soll ein Messplatz für die HPLC mit DAD und FLD eingerichtet werden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Siehe LV.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Leistungsbeschreibungen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Siehe Leistungsbeschreibungen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 29/06/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXQ6YYEYSNZ

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019