Leveringen - 193152-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Griekenland-Ampelokipoi: Operatietafels

2019/S 081-193152

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polemiki Aeroporia - Ypiresia Promitheion
Postadres: Dimitrioy Soytsoy 40, 4os orofos
Plaats: Ampelokipoi
NUTS-code: EL303
Postcode: 115 21
Land: Griekenland
E-mail: YPPA@HAF.GR
Telefoon: +30 210-8705010
Fax: +30 210-6445633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.haf.gr

I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Δ.12/19 (Προμήθεια χειρουργικών τραπεζών, προς κάλυψη αναγκών 251 Γ.Ν.Α.).

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192230
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 231 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL3
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 231 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019