Leveringen - 193164-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Thonon-les-Bains: Tolgelduitrusting

2019/S 081-193164

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Thonon-les-Bains
Postadres: Hôtel de ville, CS 20517
Plaats: Thonon-les-Bains Cedex
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
Postcode: 74203
Land: Frankrijk
E-mail: a-aigoui@ville-thonon.fr
Telefoon: +33 450706991

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ville-thonon.fr

Adres van het kopersprofiel: https://alertevilledethonon.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Parcs souterrains

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remplacement du matériel de péage

Referentienummer: Equipements de péage parcs
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34927000 Tolgelduitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34926000 Parkeerregulatieapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRK28 Haute-Savoie
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/11/2019
Einde: 15/02/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/06/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019