Leveringen - 193166-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Bewakingssysteem

2019/S 081-193166

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Nationaal identificatienummer: 188608252
Postadres: Savanorių pr. 2
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-03116
Land: Litouwen
Contactpersoon: Viktoras Katkus
E-mail: viktoras.katkus@vsat.vrm.lt
Telefoon: +370 52716999

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pasienis.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5783

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=454528
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=454528&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos įdiegimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35125000 Bewakingssysteem
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Perkančioji organizacija numato įrengti vaizdo stebėjimo sistemą (nuo VSŽ Nr. 236 iki VSŽ Nr. 274) su reikalingais įrenginiais (statiniais) prie valstybės sienos su Rusijos Federacija, Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Šakių r. savivaldybės ribose, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis Lietuvos Respublikoje susidarančiomis oro sąlygomis, nuolatos aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia vizualiai stebėti objektus ir visą informaciją perduoda į stacionarų valdymo centrą, esantį Kudirkos Naumiesčio užkardoje.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 647 547.93 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35125000 Bewakingssysteem
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

P. Mašioto g. 90, Kudirkos Naumiestis, Šakių rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perkančioji organizacija numato įrengti vaizdo stebėjimo sistemą (nuo VSŽ Nr. 236 iki VSŽ Nr. 274) su reikalingais įrenginiais (statiniais) prie valstybės sienos su Rusijos Federacija, Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Šakių r. savivaldybės ribose, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis Lietuvos Respublikoje susidarančiomis oro sąlygomis, nuolatos aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ir prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia vizualiai stebėti objektus ir visą informaciją perduoda į stacionarų valdymo centrą, esantį Kudirkos Naumiesčio užkardoje.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 647 547.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 20/12/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Perkančioji organizacija numato susitikimą su tiekėjais. Šis susitikimas vyks Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardoje: P. Mašioto g. 90, Kudirkos Naumiestis, Šakių rajonas, 2019 m. gegužės 7 d. 10 val. 30 min. Susitikimo tikslas – vaizdo stebėjimo sistemos Kudirkos Naumiesčio pasienio užkardoje įdiegimo vietos apžiūra.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Reikalaujama pateikti EBVPD.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas turi pateikti pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo tiekėjo pasiūlyme nurodytos bendros pirkimo sutarties kainos (pirkimo sutarties kainos su PVM).

Tiekėjui mokėjimai atliekami per 30 dienų nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 08:45

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pirkimo dokumentai paskelbti CVP IS.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019