Leveringen - 193176-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Česká Lípa: Servers

2019/S 081-193176

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
27283518
Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01
Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Ladislav Renč - Eler Gončarenkova 1491/ 11, 147 00 Praha 4 -Braník, ČESKÁ REPUBLIKA
Telefoon: +420 605205420
E-mail: renc-eler@seznam.cz
Fax: +420 244461968
NUTS-code: CZ051

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nemcl.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka IT infrastruktury

Referentienummer: R-15/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 045 009.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233141
32413100
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ051
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 045 009.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks, Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019