Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 193176-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Česká Lípa: Servers

2019/S 081-193176

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27283518
Postadres: Purkyňova 1849
Plaats: Česká Lípa
NUTS-code: CZ051
Postcode: 470 01
Land: Tsjechië
Contactpersoon: JUDr. Ladislav Renč - Eler Gončarenkova 1491/ 11, 147 00 Praha 4 -Braník, ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: renc-eler@seznam.cz
Telefoon: +420 605205420
Fax: +420 244461968

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nemcl.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/nemocnice-s-poliklinikou-ceska-lipa-a-s

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka IT infrastruktury

Referentienummer: R-15/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48820000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 045 009.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30233141
32413100
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ051
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 045 009.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks, Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019