Leveringen - 193177-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Rochdale: Keukenuitrusting

2019/S 081-193177

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rochdale Boroughwide Housing
Nationaal identificatienummer: 31452R
Postadres: Sandbrook House, Sandbrook Way
Plaats: Rochdale
NUTS-code: UKD37 Greater Manchester North East
Postcode: OL11 1RY
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: RBH Procurement
E-mail: rbh.procurement@rbh.org.uk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rbh.org.uk

I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

For the Provision of Kitchen Units

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39221000 Keukenuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD37 Greater Manchester North East
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 600 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 x 12 month extension.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 123-220759
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019