Leveringen - 193180-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Leicester: Verf, vernis en mastiek

2019/S 081-193180

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ESPO
Barnsdale Way, Grove Park, Enderby
Leicester
LE19 1ES
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Place and Environment Team
Telefoon: +44 1162657947
E-mail: tenders@espo.org
NUTS-code: UKF21

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.espo.org/

Adres van het kopersprofiel: http://www.espo.org/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.eastmidstenders.org
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.eastmidstenders.org
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Local Authority Services

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

12B_19 — Paint and Associated Products

Referentienummer: DN405459
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44800000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply of paint and associated products, including various paint types, varnish, primers, brushes and filler.

To tender:

(a) go to www.eastmidstenders.org

(b) register;

(c) search for tender opportunity 12B_19

(d) express an interest;

(e) download the tender from the website.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paint and Associated Products

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224210
44111400
44800000
44810000
44812400
44820000
44830000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Paint and associated products:

ESPO has established a commercial trading company, ESPO Trading Ltd, whose target clients are third sector organisations such as national and local charities, public sector mutual organisations and other organisations involved in the delivery of services to or for the public sector. The successful supplier may be asked to enter into an additional separate Framework Agreement (the Second Framework) with ESPO Trading Ltd on materially similar terms to that found in the tender pack to be entered into by ESPO itself. Any second Framework Agreement will be a purely commercial agreement and will, for the avoidance of doubt, not be governed by the Public Contract Regulations 2015 or other public procurement legislation. ESPO Trading Ltd may enter into the second Framework Agreement with the successful supplier and make it available to third sector clients who themselves are not required to follow the Public Contracts Regulations 2015 or other public procurement legislation. Accordingly, this is provided for bidders' information only.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 31/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

The Framework Agreement has the option to extend for up to a further 12 months. The total estimated value stated in Section II.1.5) includes the option period.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

An eAuction process may be used to award subsequent call-off contracts following the re-opening of competition among the parties to the Framework Agreement.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

This contract will operate on-going monitoring procedures following award, to ensure financial stability requirements are maintained.

Credit rating checks will be carried out on a regular basis, using the credit rating agency Creditsafe Business Solutions Ltd.

Any changes will be assessed (compared with a baseline credit rating score obtained at contract award stage) and significant changes or sustained degradation will be investigated.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

As a Central Purchasing Body as defined by the EU Procurement Directive 2014/24/EU, the Framework Agreement is open for use by Public Bodies (defined at https://www.espo.org/ESPO/media/Documents/FAQs/ESPO-s_powers_to_trade__website_-2016-12-22.pdf) that also fall into one of the following classifications of user throughout all administrative regions of the UK:

— Local Authorities,

— Educational Establishments (including Academies),

— Central Government Departments and Agencies,

— Police, Fire and Rescue and Coastguard Emergency Services,

— NHS and HSC Bodies, including Ambulance Services,

— Registered Charities,

— Registered Social Landlords,

— The Corporate Office of the House of Lords, The Corporate Officer of the House of Commons, or

— any public body established by or under the Scotland Act 1998 or any Act of the Scottish Parliament. Details of the classification of end user establishments and geographical areas are available at: http://www.espo.org/About-us-%281%29/FAQs/Legal

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
ESPO
Barnsdale Way, Grove Park, Enderby
Leicester
LE19 1ES
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

ESPO will incorporate a minimum 10 calendar days standstill period at the point information on the award of the contract is communicated to tenderers. Applicants who are unsuccessful shall be informed by ESPO as soon as possible after the decision has been made as to the reasons why the applicant was unsuccessful. If an appeal regarding the award of the contract has not been successfully resolved, The Public Contracts Regulations 2015 (SI 2105 No 102) provide for aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the rules to take legal action. Any such action must be brought within the applicable limitation period. Where a contract has not been entered into, the Court may order the setting aside of the award decision or order for any document to be amended and may award damages, make a declaration of ineffectiveness, order for a fine to be paid, and/or order the duration of the contract be shortened. The purpose of the standstill period referred to above is to allow the parties to apply to the Courts to set aside the award decision before the contract is entered into.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019