Leveringen - 193185-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Ústí nad Labem: Vaccins

2019/S 081-193185

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Nationaal identificatienummer: 71009361
Postadres: Moskevská 1531/15
Plaats: Ústí nad Labem
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 400 01
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Josef Staněk
E-mail: josef.stanek@zuusti.cz
Telefoon: +420 477751150

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zuusti.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilZdravotni-ustav-Usti-nad-Labem

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ZUUL – očkovací látky 2020

Referentienummer: ZUUL 9437/2019-445
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600 Vaccins
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 54 098 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Očkovací látky proti chřipce – očkovací látky skupiny FLU

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 963 300.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Očkovací látky proti klíšťové encefalitidě – očkovací látky skupiny TBE

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 864 900.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Očkovací látky proti žloutence – očkovací látky skupiny HEP

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 434 900.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Očkovací látky ostatní – očkovací látky ostatních skupin

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ0 ČESKÁ REPUBLIKA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 834 900.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019