Leveringen - 193191-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Amiens: Informatieborden

2019/S 081-193191

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Amiens Métropole
Postadres: place de l'Hôtel de Ville Cedex 1, BP 2720
Plaats: Amiens
NUTS-code: FRE23 Somme
Postcode: 80027
Land: Frankrijk
E-mail: marchespublics@amiens-metropole.com
Fax: +33 322971103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.amiens.fr

Adres van het kopersprofiel: http://amiens.fr/marchespublics

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réalisation de la signalétique extérieure et intérieure du musée de Picardie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35261000 Informatieborden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35261000 Informatieborden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE23 Somme
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019