Leveringen - 193196-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Villes-sur-Auzon: Aardolie en aardoliedistillaten

2019/S 081-193196

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Villes-sur-Auzon
Nationaal identificatienummer: 21840148700010
Postadres: 4 place de la Mairie
Plaats: Villes-sur-Auzon
NUTS-code: FRL06 Vaucluse
Postcode: 84570
Land: Frankrijk
E-mail: compta@villes-sur-auzon.fr
Telefoon: +33 490617850

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marchespublics.ledauphine-legales.com

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.ledauphine-legales.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://marchespublics.ledauphine-legales.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://marchespublics.ledauphine-legales.com
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre à marchés subséquents relatif à la fourniture et la livraison de carburant: gasoil et essence sans plomb 95

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de gasoil. Fourniture d'essence sans plomb 95.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL06 Vaucluse
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de gasoil. Fourniture d'essence sans plomb 95.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/06/2019
Einde: 14/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Une fois pour 2 ans.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 4
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Mairie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marchespublics.ledauphine-legales.com

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Nîmes
Postadres: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Plaats: Nîmes
Postcode: 30941
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nimes@juradm.fr
Telefoon: +33 466273700
Fax: +33 466362786
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019