Leveringen - 193196-2019

25/04/2019    S81

Frankrijk-Villes-sur-Auzon: Aardolie en aardoliedistillaten

2019/S 081-193196

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Villes-sur-Auzon
Nationaal identificatienummer: 21840148700010
Postadres: 4 place de la Mairie
Plaats: Villes-sur-Auzon
NUTS-code: FRL06 Vaucluse
Postcode: 84570
Land: Frankrijk
E-mail: compta@villes-sur-auzon.fr
Telefoon: +33 490617850

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://marchespublics.ledauphine-legales.com

Adres van het kopersprofiel: http://marchespublics.ledauphine-legales.com

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Accord-cadre à marchés subséquents relatif à la fourniture et la livraison de carburant: gasoil et essence sans plomb 95

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09132100 Loodvrije benzine
09134000 Gasolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL06 Vaucluse
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/06/2019
Einde: 14/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Une fois pour 2 ans.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019