Leveringen - 193217-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Diverse medische instrumenten en producten

2019/S 081-193217

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regione Lazio
Plaats: Roma
NUTS-code: ITI4 Lazio
Land: Italië
Contactpersoon: Dott. Stefano Brizi
E-mail: sbrizi@regione.lazio.it
Telefoon: +39 0651683915

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.regione.lazio.it

Adres van het kopersprofiel: https://www.centraleacquisti.regione.lazio.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.regione.lazio.it/sitarl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla fornitura, in ambito territoriale, di dispositivi medici per diabetici

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura di dispositivi medici per diabetici, in ambito territoriale.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 104 069 924.65 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema per la misurazione della glicemia capillare con funzionalità di base e relative strisce reattive

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare con funzionalità di base e relative strisce reattive

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema per la misurazione della glicemia capillare con funzionalità avanzate e relative strisce reattive

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare con funzionalità avanzate e relative strisce reattive

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 41 070 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sistema per la misurazione della glicemia capillare e della chetonemia e relative strisce reattive

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110 Diagnosesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia capillare e della chetonemia e relative strisce reattive

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 550 848.80 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lancette pungidito e dispositivo di sparo per adulti

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141900 Bloedlancetten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di lancette pungidito e dispositivo di sparo per adulti

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 6 713 298.93 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lancette pungidito e dispositivo di sparo con sistema retrattile

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141900 Bloedlancetten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di lancette pungidito e dispositivo di sparo con sistema retrattile

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 502 160.46 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lancette pungidito e dispositivo di sparo per prelievi da siti alternativi

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141900 Bloedlancetten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di lancette pungidito e dispositivo di sparo per prelievi da siti alternativi

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 369.48 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Strisce reattive per glicosuria, chetonuria, glicosuria e chetonuria

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124131 Reageerstrips
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di strisce reattive per glicosuria, chetonuria, glicosuria e chetonuria

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 34 031.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Siringa per insulina 100 UI/ml da 0,3 e 0,5 ml senza spazio morto con ago termosaldato G30/31, lunghezza 8 mm

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141310 Injectiespuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di siringhe per insulina 100 UI/ml da 0,3 e 0,5 ml senza spazio morto con ago termosaldato G30/31, lunghezza 8 mm

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 252 924.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Siringa per insulina 100 UI/ml da 0,5 ml e 1 ml senza spazio morto con ago termosaldato G29, lunghezza tra 12 e 13 mm

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141310 Injectiespuiten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di siringhe per insulina 100 UI/ml da 0,5 ml e 1 ml senza spazio morto con ago termosaldato G29, lunghezza tra 12 e 13 mm

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 26 869.92 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aghi penna da G 29 a G 31 tutte le lunghezze disponibili

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320 Naalden voor medisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di aghi penna da G 29 a G 31 tutte le lunghezze disponibili

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 876 639.92 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aghi penna da G 32 a G 34 tutte le lunghezze disponibili

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320 Naalden voor medisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di aghi penna da G 32 a G 34 tutte le lunghezze disponibili

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 852 957.41 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aghi penna G 34 e lunghezza 3,5 mm

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141320 Naalden voor medisch gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI4 Lazio
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura di aghi penna G 34 e lunghezza 3,5 mm

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 68 925.12 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:

Aver realizzato, negli ultimi 3 esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato medio annuo specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30 % del valore annuo a base d’asta del lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più lotti, non inferiore al 30 % del valore annuo a base d’asta del lotto di importo maggiore.

In alternativa al requisito di fatturato specifico medio annuo l’operatore economico può presentare idonee referenze bancarie di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. 1.9.1993 n. 385.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore oggetto dell’appalto, del produttore o del distributore.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Italiaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 8 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Le sedute di gara saranno virtuali per cui i concorrenti registrati su piattaforma SATER di Intercent-ER potranno seguire le attività mediante l'apposita funzionalità presente a sistema.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

La scadenza per la richiesta di chiarimenti su piattaforma telematica è fissata alle ore 12:00 del giorno 23.5.2019.

La scadenza per la pubblicazione delle risposte ai chiarimenti su piattaforma telematica è fissata alle ore 12:00 del giorno 6.6.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Foro di Roma
Plaats: Roma
Land: Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019