Leveringen - 193218-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Brno: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 081-193218

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mendelova univerzita v Brně
Nationaal identificatienummer: 62156489
Postadres: Zemědělská 1/1665
Plaats: Brno
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postcode: 613 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Lena Mikušová
E-mail: zakazky@mendelu.cz
Telefoon: +420 545135252

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://mendelu.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.mendelu.cz

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Přístrojové vybavení pro studium materiálových vlastností dřeva - rozděleno na části

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 982 215.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 1: Klimatizační komory

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38500000 Controle- en testapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 253 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 2: Komora na umělé stárnutí s xenonovou lampou

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38970000 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 435 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 3: Duální gravimetrický analyzátor dynamické sorpce (DVS)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38434000 Analysatoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 226 446.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 4: Hustotní profil

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 867 769.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Část 5: Všesměrový zdroj hluku

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38400000 Instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ064 Jihomoravský kraj
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 200 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 4
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch, Slowaaks

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019