Leveringen - 193224-2019

25/04/2019    S81

Magyarország-Budapest: Gépjárművek

2019/S 081-193224

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_20976077
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Malakuczi Mariann
E-mail: malakuczi.mariann@nisz.hu
Telefon: +36 17951508
Fax: +36 14594217
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nisz.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087852019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087852019/reszletek
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: elektr. közig. informatikai és távközlési közszolg

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR000087852019
II.1.2)Fő CPV-kód
34100000 Gépjárművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzési eljárás tárgya: „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése”

Bérleti szerződés - „Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatások beszerzése” tárgyban

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34110000 Személygépkocsik
50111100 Járműállomány-kezelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

51 db fix + 17 db opció

Ajánlatkérő a 51 db-os fix, valamint a 17 db opciós mennyiséget az alábbi kategória db számokban rendeli meg:

A2 kategória: 1 db fix, 1 db opció;

B1 kategória: 17 db fix, 3 db opció;

B2 kategória: 18 db fix, 6 db opció;

C1 kategória: 10 db fix, 5 db opció;

E kategória: 1 db fix,

H kategória: 3 db fix, 1 db opció;

M1 kategória: 1 db fix, 1 db opció;

Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcióval kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

Eseti bérlet: Ajánlatkérő jogosult a fenti kategóriák szerinti gépjárművek eseti bérlésére a szerződés időtartama alatt 1 nap - 6 hónap közötti időtartamokra. Az eseti bérlet tervezett mennyisége: 12 db (tájékoztató jellegű adat)

A részletes műszaki paramétereket és a flottaszolgáltatások körét az ajánlati dokumentáció V. Fejezetében csatolt közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Jelen eljárás vonatkozásában nincs lehetőség részajánlat benyújtására. Ennek indoka: A beszerzés tárgya alapján olyan szolgáltatást vesz igénybe ajánlatkérő, amely a szerződés hatálya alatt napi kapcsolattartást igényel a nyertes szerződő partnerekkel. Amennyiben kategóriánként, szolgáltatásonként részajánlat tétel biztosított, eltérő ajánlattevők nyertessége esetén ajánlatkérő adminisztrációs terhei olyan mértékben elnehezülhetnek, amely a közbeszerzést gazdaságtalanná teszi. A hasonló közbeszerzések útján nyert tapasztalatok alapján, az összevont szolgáltatások közvetlenebbé, átláthatóbbá, gyorsabbá teszik a kapcsolattartást, különösen a cseregépjárművek biztosítása, a gépjárművek esetleges szervizelésének menedzselése terén.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Üzemanyag fogyasztás ECE 99/100 vegyes (l/100 km) / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: Eseti bérleti díj (nettó Ft) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Ajánlatkérő (Bérlő) jogosult a szerződés hatályát, annak aktuális lejárta előtt egy hónappal egyoldalú nyilatkozattal további 1-1-1 hónappal, azaz összesen három hónappal meghosszabbítani.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az opció alapján nyújtandó teljesítés tartalmában nem tér el a fix mennyiségre vonatkozó teljesítéstől. Az opció lehívásának határideje a szerződés megkötésétől számított 18 hónap, mennyisége 17 db.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" értékelési részszempont megnevezése: Bérleti és flottakezelési díj (az első évben) (nettó Ft)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.

A megkövetelt igazolási mód:

A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő erről szóló felhívásra a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok.

A bírálat során ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerinti nyilatkozatot ajánlattevők nemleges tartalommal is kötelesek csatol-ni.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött és aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentum, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rend. 1.§ (7) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

P1-P2.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében - az ajánlatba benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. Rész „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolásához.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

P1.

Ajánlattevőnek - valamint a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia szükséges valamennyi pénzügyi intézménynél vezetett valamennyi élő pénzforgalmi számlája valamint az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapos időszakban megszüntetett valamennyi pénzforgalmi számlája tekintetében a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat eredeti vagy egyszerű másolati példányát (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezés-re állnak) a dokumentáció 4.3 2.2. P1. b) pontjában meghatározott tartalommal

És

P2.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgyából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő/kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 12 hónapban egyik pénzforgalmi számláján sem fordult elő 30 napnál hosszabb sorban állás.

Ezen alkalmassági feltétel tekintetében sorban-állásnak minősülnek a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottak: a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval.

P2.

Alkalmas az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év bármelyikében/ összesen az általános forgalmi adó nélkül számított – a közbeszerzés tárgyából származó árbevétele eléri a nettó 255 000 000 forintot.

A III.1.2. (P1. és P2.) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Alkalmasság előzetes igazolása az ajánlatban:

M1.

Ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet képviseletében - a benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „Alfa: Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” szakaszának kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel-e. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasság igazolásához.

Alkalmasság igazolására - az ajánlatok Kbt. 69. §-a szerinti bírálata során - Ajánlatkérő felhívására benyújtandó igazolások:

M1.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében, 21/A. §-ban, valamint 22. § (1)-(2), (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (gépjárműbérlet és flottakezelés) vagy azzal egyenértékű szállításainak ismertetése legalább a következő adatokkal:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont (-év, -hónap, -napban megadva)),

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

— a szállítás (szerződés) tárgya,

— szerződés keretében szállított termékek megnevezése (gyártmány, típus megadása),

— a bérlettel és flottakezeléssel érintett gépjárművek mennyisége,

— nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Lásd még: dokumentáció 4.3. pont 2.2. M1. alpont.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (5), (6), (7), és (9), (11) bekezdései alapján kell eljárnia.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.

Ajánlattevő alkalmas, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben rendelkezik olyan, összesen legalább 36 db gépjárművet magában foglaló, gépjárműbérlet és flottakezelés (vagy azzal egyenértékű szállítás) szerződésszerű teljesítésére vonatkozó szerződéssel (referenciával). Az M1 követelménynek való megfelelést ajánlattevő több referencia bemutatásával is igazolhatja, de a referenciáknak egyenként egyidejűleg kell gépjárműbérlet és flottakezelés teljesítését tartalmazniuk.

A III.1.3. (M1.) pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. Ezért a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívásban előírtak szerint kell igazolnia az ajánlati felhívásban előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelését.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződés ellenértékének megfizetése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 30 napos fizetési határidővel átutalással történik a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben részletezettek szerint.

Nyertes Ajánlattevő az őt megillető díjra a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet az Ajánlatkérő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítést igazoló bizonylat.

Ajánlatkérő jelen szerződéssel kapcsolatban előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme a magyar forint.

A fizetési feltételekkel kapcsolatos további előírásokat a dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/05/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/05/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Elektronikusan: www.ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm r. 15. § (2) és Kbt. 68.§-ban foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Malakuczi Mariann (lajstromszám: 00718)

1. Jelen közbeszerzési eljárásban a szakmai ajánlatot az alábbi dokumentumok alkotják:

— Árrészletező táblázat

— Értékelő táblázat

2. Az eljárás nyelve magyar.

3. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

4. Az ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

5. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatának az alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (4) bekezdés).

6. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el (Kbt. 81. § (5) bekezdés).

7. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.

8. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése során gazdálkodó szervezet alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé (Kbt. 35. § (8))

9. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa (valamennyi értékelési részszempont esetén): Az érvényes ajánlatoknak a felhívásban foglalt értékelési részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során valamennyi részszempont tekintetében 0-10 pont adható. Valamennyi részszempont esetében az értékelés módszere az arányosítás, ahol a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) bírálati elem a maximális pontot (10) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra. Az értékelés módszerét részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

10. Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség 2 hónapban meghatározott időtartama alatt 60 napot ért.

11. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.

12. Ajánlattevőnek minden nem magyar nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást és egyéb dokumentumot (pl. minősítő okiratok, diplomák) magyar fordításban is az ajánlatához kell csatolnia. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

13. A Kbt. 134. § (2) bekezdés alapján nyertes Ajánlattevőnek a szerződés nettó értékének 5 %-át el nem érő; 15 000 000 Ft összegben a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell rendelkezésre bocsátania, választása szerint óvadékként az Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel, átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában. Ajánlattevőnek a teljesítési biztosítékot a szerződés hatályba lépésekor kell biztosítania és teljesítési határidőt követő naptól számított 30. napig kell hatályban tartania. A bankszámlára történő befizetés teljesíthető az Ajánlatkérő számlájára való átutalással. Az Ajánlatkérő fizetési számlaszáma: K&H Banknál vezetett 10403239-00027183-00000001 számla. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról.

14. Az Ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdésekben – figyelemmel arra, hogy jelen mezőben a karakterek száma korlátozott – a közbeszerzési dokumentum, a Kbt. és a 321/2015 (X. 30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.

A További információk folytatását lásd még a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

A VI.3) További információk folytatása:

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a) késedelmi kötbér: alapja a késedelmes teljesítéssel érintett gépjárműre jutó havi bérleti és flottakezelési szolgáltatási díj nettó összege. A kötbér mértéke a díj 10 %-a, naponta, de legfeljebb 80 000 000 Ft,

b) Amennyiben Bérbeadó bármely a szerződésben meghatározott kötelezettségének teljesítését elmulasztja, úgy Bérbevevő érvényesítheti a Ptk. 6:159. §-ában meghatározott kellékszavatossági jogait. Felek a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában hibás teljesítéssel érintett gépjárműre vonatkozó bérleti díj 50 %-os csökkentését az ellenszolgáltatás arányos csökkentésének tekintik. Felek a Ptk. 6:159. § (2) bekezdés b) pontja vonatkozásában akkor tekintik arányosnak a Bérlő elállás jogának gyakorlását, amennyiben az előzőek szerinti bérleti díj csökkentés összértéke eléri a szerződés nettó ellenértékének 25 %-át.

Nyertes ajánlattevő feladata 24 órás rendelkezésre állással és teljes körű ügyintézéssel belföldi és külföldi segélyszolgálat biztosítása.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/04/2019