Leveringen - 193224-2019

25/04/2019    S81

Hongarije-Boedapest: Motorvoertuigen

2019/S 081-193224

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_20976077
Postadres: Csokonai utca 3.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1081
Land: Hongarije
Contactpersoon: Malakuczi Mariann
E-mail: malakuczi.mariann@nisz.hu
Telefoon: +36 17951508
Fax: +36 14594217
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.nisz.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.nisz.hu
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: elektr. közig. informatikai és távközlési közszolg

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gépjárműbérlet és flottaüzemeltetési szolgáltatás

Referentienummer: EKR000087852019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34100000 Motorvoertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
50111100 Beheer van wagenpark
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Ajánlatkérő (Bérlő) jogosult a szerződés hatályát, annak aktuális lejárta előtt egy hónappal egyoldalú nyilatkozattal további 1-1-1 hónappal, azaz összesen három hónappal meghosszabbítani.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019