Leveringen - 193236-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Farmaceutische producten

2019/S 081-193236

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
0000039390
ul. Wielicka 265
Kraków
30-663
Polen
Contactpersoon: Sekcja ds Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 126583979
E-mail: zp@usdk.pl
Fax: +48 126581081
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szpitalzdrowia.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://usdk.ezamawiajacy.pl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej

Referentienummer: EZP-271-2-50/PN/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej

2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawierają załączniki do SIWZ w szczególności:

Załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

Załącznik nr 2 – Formularz Oferty

Załącznik nr 3 – Kalkulacja Cenowa – Opis przedmiotu zamówienia

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 454 293.71 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33610000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, jego zakresu i przewidywanych ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 958 778.20 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium na całość przedmiotu zamówienia wynosi: 39 000,00 PLN

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 t.j. z późn zm.).

1. Podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i składy celne) - ważny akt administracyjny (koncesji, zezwolenia) wydany przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniający do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, składu celnego lub równoważny dokument wydany przez właściwe organy państw członkowskich UE,

2. Podmioty określone w art. 24 art. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne (podmioty odpowiedzialne) - ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego,

Podmioty określone w art. 42 ustawy Prawo farmaceutyczne (wytwórcy) - ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Radę Unii Europejskiej albo Komisję Europejską na wniosek podmiotu odpowiedzialnego zawierającego w wykazie wytwórców, u których następuje zwolnienie serii, nazwę i adres Wykonawcy

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie określa się warunku

Eventuele minimumeisen:

Nie określa się warunku;

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie określa się warunku;

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy oraz okoliczności zmiany umowyokreśla załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, POLSKA, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

Oferty należy złożyć pod adres: https://usdk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

I. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania: Jednolity europejskiego dokumentu zamówienia oraz dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, w związku z § 7 ust. 1-3 § 8 ust.1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.)

II. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 39 000,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100) do upływu terminu składania ofert wyznaczonego w SIWZ.

III. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019