Leveringen - 193240-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Massaspectrometers

2019/S 081-193240

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
8790177291
ul. Jagiellońska 13-15
Bydgoszcz
85-067
Polen
Contactpersoon: Adam Gackowski, Wojciech Kubera
Telefoon: +48 525853698
E-mail: zamowieniapubliczne@cm.umk.pl
Fax: +48 525853692
NUTS-code: PL613

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cm.umk.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.cm.umk.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup wraz z dostawą spektrometru mas

Referentienummer: AKDZ.261.8.2019.DR
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38433100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą spektrometru mas.

4. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostarczenie oraz instalacja przedmiotu dostawy nastąpi do pomieszczeń w budynku przy ul. dr. A. Jurasza 2 w Bydgoszczy, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą spektrometru mas.

4. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin gwarancji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 21
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 21 dni kalendarzowych od daty obowiązywania umowy

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował co najmniej jedną dostawę o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto, której przedmiotem była dostawa jednego urządzenia do spektroskopii

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował co najmniej jedną dostawę o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto, której przedmiotem była dostawa jednego urządzenia do spektroskopii;

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 1.2) części V SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast brak podstaw do wykluczenia musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

2) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia,

3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2) części V SIWZ,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy,

10. Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawców wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w części V SIWZ oraz wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Oświadczenie sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej.

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument, o którym mowa w pkt. 1.1) części VI SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty, o którym których mowa w pkt. 1.1) części VI SIWZ dotyczące tych podmiotów.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 4 oraz 6 części V SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

Uwaga! Ciąg dalszy poniżej.

Eventuele minimumeisen:

5) oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.cm.umk.pl – zakładka: zamówienia publiczne) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

4) oświadczenia wykonawcy Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

5) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

6) w przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, wymienionych w pkt. 3.1)–3.4) części VI SIWZ.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi uwzględnić zapisy części VI pkt. 4-6 SIWZ.

Uwaga wykaz oświadczeń lub dokumentów,potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w części VI SIWZ.

Uwaga! Ciąg dalszy w części VI.3)

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA, Budynek F, pokój nr 82, III piętro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych), zgodnie z ustawą z dnia 14.2.1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 z późn. zm.).

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w SIWZ w wysokości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100); w jednej z niżej wymienionych form:

1) pieniądzu – przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz nr 36 1240 6478 1111 0000 4947 8789, na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: przetarg na „Zakup wraz z dostawą spektrometru mas” (znak sprawy: AKDZ.261.8.2019.DR),

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).

2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia dowodu wpłaty dołączony został do oferty. Skuteczne wniesienie wadium w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (łącznie z podaną godziną).

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Wykonawca musi dołączyć oryginał dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, poprzez skompresowanie go wraz z plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

5. Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.

6. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z przepisem art. 46 ustawy.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy.

8. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy.

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

10. Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019