Leveringen - 193240-2019

25/04/2019    S81    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Spektrometry masy

2019/S 081-193240

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 8790177291
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 13-15
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Gackowski, Wojciech Kubera
E-mail: zamowieniapubliczne@cm.umk.pl
Tel.: +48 525853698
Faks: +48 525853692

Adresy internetowe:

Główny adres: www.cm.umk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.cm.umk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup wraz z dostawą spektrometru mas

Numer referencyjny: AKDZ.261.8.2019.DR
II.1.2)Główny kod CPV
38433100 Spektrometry masy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą spektrometru mas.

4. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostarczenie oraz instalacja przedmiotu dostawy nastąpi do pomieszczeń w budynku przy ul. dr. A. Jurasza 2 w Bydgoszczy, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą spektrometru mas.

4. Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 21 dni kalendarzowych od daty obowiązywania umowy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował co najmniej jedną dostawę o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto, której przedmiotem była dostawa jednego urządzenia do spektroskopii

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zrealizował co najmniej jedną dostawę o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto, której przedmiotem była dostawa jednego urządzenia do spektroskopii;

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

1) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 1.2) części V SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast brak podstaw do wykluczenia musi zostać wykazany przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

2) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia,

3) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.2) części V SIWZ,

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy,

10. Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawców wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków określonych w części V SIWZ oraz wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Oświadczenie sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym), właściwym dla jego formy organizacyjnej.

2) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców jednolity dokument, o którym mowa w pkt. 1.1) części VI SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty, o którym których mowa w pkt. 1.1) części VI SIWZ dotyczące tych podmiotów.

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 4 oraz 6 części V SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

Uwaga! Ciąg dalszy poniżej.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

5) oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (www.cm.umk.pl – zakładka: zamówienia publiczne) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;

4) oświadczenia wykonawcy Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ;

5) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór Wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;

6) w przypadku, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, wymienionych w pkt. 3.1)–3.4) części VI SIWZ.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi uwzględnić zapisy części VI pkt. 4-6 SIWZ.

Uwaga wykaz oświadczeń lub dokumentów,potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje się w części VI SIWZ.

Uwaga! Ciąg dalszy w części VI.3)

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę zgodnie ze wzorem Umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/07/2019
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz, POLSKA, Budynek F, pokój nr 82, III piętro

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

7. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo w postaci elektronicznej w oryginale lub elektronicznej kopii poświadczonej przez notariusza (o ile pełnomocnictwo dla osób reprezentujących Wykonawcę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych), zgodnie z ustawą z dnia 14.2.1991 r. Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 z późn. zm.).

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu (łącznie z podaną godziną) składania ofert wskazanego w SIWZ w wysokości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100); w jednej z niżej wymienionych form:

1) pieniądzu – przelew na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz nr 36 1240 6478 1111 0000 4947 8789, na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć: przetarg na „Zakup wraz z dostawą spektrometru mas” (znak sprawy: AKDZ.261.8.2019.DR),

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 110 z późn. zm.).

2. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca, aby oryginał lub kopia dowodu wpłaty dołączony został do oferty. Skuteczne wniesienie wadium w terminie nastąpi wówczas, gdy wskazany powyżej rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (łącznie z podaną godziną).

3. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej beneficjentem musi być Zamawiający. Wykonawca musi dołączyć oryginał dokumentu wadialnego w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, poprzez skompresowanie go wraz z plikami stanowiącymi ofertę do jednego pliku archiwum (ZIP).

4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego.

5. Wykonawca, który wycofał swoją ofertę, a zabezpieczył ją wadium, powinien wystąpić do Zamawiającego o dokonanie zwrotu wadium w formie i wysokości, w której je wniósł.

6. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium zgodnie z przepisem art. 46 ustawy.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy.

8. Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy.

9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

10. Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019