Leveringen - 193246-2019

25/04/2019    S81    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Nadarzyn: Materiały medyczne

2019/S 081-193246

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
PL
ul. Mokra 17
Nadarzyn
05-830
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Doliński
Tel.: +48 223560366
E-mail: sekretariat@ifps.org.pl
Faks: +48 223560367
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: www.ifps.org.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ifps.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut badawczy
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyrobów medycznych - anestezjologicznych

Numer referencyjny: IFPS/22/PZP/19
II.1.2)Główny kod CPV
33140000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wyrobów medycznych - anestezjologicznych, szczegółowo opisanych w załączniku do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia:

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 5, szt. 4 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 4, szt. 4 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 3, szt. 4 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 2, szt. 1 000.

Maska oddechowa anestetyczna, jednorazowa z elastycznym pompowanym mankietem, medyczne PCV, bez lateksu, czysta mikrobiologicznie, w szczelnym opakowaniu foliowym. Rozmiar 1, szt. 200.

Polietylenowe anestezjologiczne karbowane obwody oddechowe dla dorosłych. Dwie rury długości 240 cm, łącznik kątowy z portem do kapnografii zakończony 22F, łącznik kątowy z portem do kapnografii. Dodatkowa rura długości 160 cm, 2L bezlateksowy worek oddechowy zakończony 22F. W zestawie dodatkowy łącznik prosty 22M-22M. Mikrobiologicznie czysty. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta. szt. 2400 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PE Długość 300 cm zakończone łącznikiem prostym bez portów 22M/15F. Rura do worka dł. 150 cm. Bezlateksowy worek oddechowy 1L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. Czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta szt.20 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PE. Długość 300 cm zakończone łącznikiem prostym bez portów 22M/15F. rura do worka dł 150 cm, Bezlateksowy worek oddechowy 0,5L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta szt. 20 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PCV gładki w środku, przezierny pozwalający na ocenę stanu rur. Długość 150 cm zakończone łącznikiem prostym 22M/15F. Rura dodatkowa długości 80-90 cm wraz z workiem oddechowym, bezlateksowym 1L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta. szt.700 Anestezjologiczny dziecięcy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia. Wykonany z PCV gładki w środku, przezierny pozwalający na ocenę stanu rur. Długość 150 cm zakończone łącznikiem prostym 22M/15F. Rura dodatkowa długości 80-90 cm wraz z workiem oddechowym, bezlateksowym 0,5L. W zestawie łącznik kątowy 22M/15F-15M z portem do próbkowania gazów zakręcany Luer-Lock. czyste mikrobiologicznie. Możliwość stosowania obwodu dla wielu pacjentów przez 24 godziny lub do 7 dni u jednego pacjenta. szt. 200 Elektrostatyczny filtr oddechowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych Vt 150 – 1 500 ml. Skuteczność filtracji p. bakteryjnej >99,9999% i p. wirusowej > 99,999 %, charakteryzujący się wydajnością nawilżania min 36 mg H2O/l przy Vt 500 ml, opór przepływu 0,80 - 0,85 cm H2O przy 30l/min, Masa 33-36g g objętość martwa 51-55 ml Sterylny szt. 7000

Elektrostatyczny filtr oddechowy do krótkich zabiegów operacyjnych. Przeznaczony dla pacjentów o objętościach oddechowych 150 – 1 500 ml. Skuteczność filtracji p. bakteryjnej > 99,9999 % i filtracji wirusowej >99,999 %. Niski opór przepływu 0,5-0,6 cm H2O przy 30 l/min. Masa max 21 g przestrzeń (.....)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy należy przedłożyć wraz z ofertą: Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Dotyczy zamówienia:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego – w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (patrz ust. 18 niniejszego Rozdziału) załącznik nr 2b do SIWZ,

f) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (patrz ust. 18 niniejszego Rozdziału) – załącznik nr 2b do SIWZ;

g) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (patrz ust. 18 niniejszego Rozdziału) - załącznik nr 2b do SIWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wskazanym powyżej projekcie umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/06/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przez upublicznienie ofert wczytanych na Platformie.

Zamawiający nie wyklucza możliwości udziału Wykonawców i innych zainteresowanych osób na otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego (Fizjologii i Patologii Słuchu (Światowe Centrum Słuchu) ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany k/Nadarzyna, POLSKA, sala 2.50 (II piętro).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert na Platformie e-Zamawiający dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na Platformie e-Zamawiający.

Poprzez upublicznienie należy rozumieć dostęp do otwartych na Platformie przez Zamawiającego ofert, bez konieczności faktycznego/fizycznego udziału Wykonawców w siedzibie Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Za 18 miesięcy

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy Pzp, w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z SIWZ.

II

Kwota wymaganego wadium:

1) 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy)

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III.

Zamawiający nie przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (2 miesiące) należy przyjąć 60 dni.

IV.

Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.5.2018 roku o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2019