Leveringen - 193254-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Almería: Chirurgische implantaten

2019/S 081-193254

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Andaluz de Salud — Complejo Hospitalario Torrecárdenas
Postadres: C/ Hermandad de Donantes de Sangre, s/n
Plaats: Almería
NUTS-code: ES611
Postcode: 04009
Land: Spanje
Contactpersoon: Plataforma de Logística Sanitaria de Almería
E-mail: mr.villegas.sspa@juntadeandalucia.es
Telefoon: +34 950016518
Fax: +34 950016121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Servicio Andaluz de Salud — Complejo Hospitalario Torrecárdenas
Postadres: C/ Hermandad de Donantes de Sangre, s/n
Plaats: Almería
Postcode: 04009
Land: Spanje
Contactpersoon: Registro General del Hospital Torrecárdenas
E-mail: mr.villegas.sspa@juntadeandalucia.es
NUTS-code: ES611

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro (CCA. 6MUH+W3)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de prótesis de mano, pie y rodilla antialérgica para los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 741 063.35 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611
Voornaamste plaats van uitvoering:

Véase la documentación del expediente.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

— Suministro de prótesis de mano, pie y rodilla antialérgica para los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. (CCA.6MUH+W3),

— Presupuesto total: 153 805,60 EUR (IVA incluido).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 741 063.35 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Se prorrogará por un periodo de 48 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

División por lotes y número: sí, 13 lotes (véase el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en el Perfil de Contratante del SAS).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

La solvencia económica y financiera se acreditará conforme al artículo 87.1 a) de la LCSP, mediante una declaración del volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe mínimo igual o superior a la mitad del del presupuesto total de las agrupaciones y/o lotes a los que se licite. El volumen anual de negocios se acreditará por medio de cuentas anuales aprobadas y presentadas en el Registro Mercantil o en el registro oficial en que el empresario deba estar inscrito.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

La solvencia técnica se acreditará conforme al artículo 89.1 a) de la LCSP. Deberá acreditar un total de destinatarios, públicos o privados, no inferior a 3.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Véase cláusula 9.1.10 del PCAP.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/06/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Tendrá lugar en la sala de juntas del edificio de Dirección y Administración, 1ª planta, del Hospital Torrecárdenas, modificándose la fecha y hora indicada por una fecha y hora que se anunciará en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía, Perfil de Contratante del SAS con, al menos, 48 horas de antelación.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
Postadres: C/ Barcelona, 4-6
Plaats: Sevilla
Postcode: 41001
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019