Leveringen - 193254-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Almería: Chirurgische implantaten

2019/S 081-193254

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Andaluz de Salud — Complejo Hospitalario Torrecárdenas
Postadres: C/ Hermandad de Donantes de Sangre, s/n
Plaats: Almería
NUTS-code: ES611 Almería
Postcode: 04009
Land: Spanje
Contactpersoon: Plataforma de Logística Sanitaria de Almería
E-mail: mr.villegas.sspa@juntadeandalucia.es
Telefoon: +34 950016518
Fax: +34 950016121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro (CCA. 6MUH+W3)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33184100 Chirurgische implantaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 741 063.35 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES611 Almería
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 741 063.35 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Se prorrogará por un periodo de 48 meses.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019